22. redna seja Občinskega sveta

Na podlagi 18. čl. Statuta občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 1/07 in 33/07) in 5. čl. Poslovnika Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 7/07 in 33/07), sklicujem
 
22. redno sejo
Občinskega sveta občine Sv. Jurij v Slov. goricah,
ki bo v četrtek, 26.11.2009 ob 17. uri,
v sejni sobi občine Sv. Jurij v Slov. goricah, Jurovski Dol 70/B

PREDLOG DNEVNEGA REDA:
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
2. Potrditev zapisnika 21. redne seje Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah
3. Odlok o preoblikovanju javnega zavoda Zdravstveni dom Lenart – druga obravnava
4. Odlok o proračunu Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2010 – prva obravnava
5. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-varstvenega zavoda Osnovna šola Jožeta Hudalesa Jurovski Dol
6. Pravilnik o sofinanciranju javnih kulturnih programov in projektov v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah – prva obravnava
7. Razno

Prosim za zanesljivo udeležbo ob napovedanem času!

                                                                                               Občina Sv. Jurij v Slov. goricah
                                                                                                              Peter Škrlec
                                                                                                                   Župan

PRENOS:
pdfGradivo za 22.redno sejo

Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah je v četrtek, 26.11.2009 zasedal na 22. redni seji, na kateri je prvi obravnavi spremljal obrazložitev, s strani občinske uprave pripravljenega in s strani župana predlaganega, proračuna za leto 2010. Po obravnavi je sprejel sklep, da se o predlogu proračuna opravi javna razprava, torej da o njem razpravljajo tako odbori občinskega sveta kot tudi zainteresirana javnost. Predlog Odloka o proračunu Občine Sv. Jurij v Slov. goricah bo tako v naslednjih petnajstih dneh viden na spletni strani občine in v prostorih občine v času uradnih ur.

Sicer pa so člani občinskega sveta najprej sprejeli Odlok o preoblikovanju javnega zavoda Zdravstveni dom Lenart. Povabilu na sejo se je odzval direktor Zdravstvenega doma Lenart, Jožef Kramberger, ki je na kratko predstavil odlok in odgovarjal na vprašanja glede določil odloka. Po sprejemu predlaganega odloka so člani občinskega sveta njegovo prisotnost izkoristili še za aktualna vprašanja glede organizacijskih razmer v Zdravstvenem domu Lenart in problematiki glede zdravstvenih razmer.

Člani občinskega sveta so prav tako sprejeli Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-varstvenega zavoda Osnovna šola Jožeta Hudalesa. Sprememba predlaganega odloka se je nanašala na spremembo števila članov v svetu zavoda na strani delavcev. Število predstavnikov delavcev v svetu zavoda, se je namreč s spremembo Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, sprejetega v mesecu juliju letos, spremenilo iz tri na pet.

Ob koncu je občinski svet razpravljal še o Pravilniku o sofinanciranju javnih kulturnih programov in projektov v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah. Naveden pravilnik predpostavlja, da se vsako leto sprejme letni progam kulture na območju občine, na podlagi katerega se bo objavil javni razpis. Člani občinskega sveta so po daljši razpravi predlagali, da se pravilnik sprejme v prvi obravnavi, tako da se lahko do druge obravnave o njem še razpravlja.