21. redna seja Občinskega sveta

Na podlagi 18. čl. Statuta občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 1/07 in 33/07) in 5. čl. Poslovnika Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 7/07 in 33/07), sklicujem

21. redno sejo
Občinskega sveta občine Sv. Jurij v Slov. goricah,
ki bo v četrtek, 29.10.2009 ob 17. uri,
v sejni sobi občine Sv. Jurij v Slov. goricah, Jurovski Dol 70/B

PREDLOG DNEVNEGA REDA:
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
2. Potrditev zapisnika 20. redne seje Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah
3. Sklep o potrditvi predloga sistemizacije za vrtec za šolsko leto 2009/2010 in določitev povečanega normativa v vsakem oddelku
4. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o plačilu sorazmernega dela stroškov za pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča na območju Občine Lenart – prva obravnava
5. Sklep o določitvi cene za grobna mesta
6. Pravilnik o povračilu stroškov šolskega prevoza otrokom s posebnimi potrebami
7. Sklep o potrditvi Posamičnega programa razpolaganja s stvarnim premoženjem
8. Odlok o preoblikovanju javnega zavoda Zdravstveni dom Lenart – prva obravnava
9. Seznanitev članov občinskega sveta s Poročilom o delu Zdravstvenega doma Lenart
10. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta

                                                                                          Občina Sv. Jurij v Slov. goricah      
                                                                                                         Peter Škrlec
                                                                                                              Župan

PRENOS:
pdfGradivo za 21. redno sejo

Člani Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah so v četrtek, 29.10.2009 zasedali na 21. redni seji, na kateri so najprej odločali o umiku ene izmed točk iz dnevnega reda in razširitvi dnevnega reda z dvema dodatnima točkama. Občinski svet je tako sprejel s strani župana predlagan dnevni red z enajstimi točkami.

Najprej so občinski svetniki podali soglasje k sistemizaciji delovnih mest za vrtec za šolsko leto 2009/2010 in glede na razmere in položaj dejavnosti predšolske vzgoje v občini ponovno določili povečan normativ v vsakem oddelku vrtca. Tako bo oddelek prvega starostnega obdobja obiskovalo 14 otrok, oddelka drugega starostnega obdobja pa 24 otrok.

Občinski svet je obravnaval Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o plačilu sorazmernega dela stroškov za pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča na območju Občine Lenart, katerega uporablja na podlagi določil Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 1/07, 33/07). Sprememba odloka se nanaša na območje oz. lokacijo predvidenega objekta, saj se je komunalna oprema z izgradnjo centralne čistilne naprave v Jurovskem Dolu bistveno izboljšala in se bo po sprejetih spremembah, Ureditveno območje naselja (UON) Jurovskega Dola, obravnavalo kot prvo območje.

Občinski svet je sprejel Sklep o višini cene za pokritje stroškov za ureditev grobnega prostora, s katerim se cena za navadna grobna mesta, ki znaša 150,00 EUR brez DDV, sicer ne spreminja, sklep pa določa novo ceno za ureditev žarnih grobnih mest, ki bo znašala 75,00 EUR brez DDV.

Člani občinskega sveta so odločali tudi o Pravilniku o povračilu stroškov šolskega prevoza otrokom s posebnimi potrebami, s katerim želi občinska uprava poenotiti povračilo stroškov prevoza otrokom s posebnimi potrebami oz. njihovim staršem od kraja bivanja do kraja šolanja.

V prvi obravnavi so člani občinskega sveta sprejeli Odlok o preoblikovanju javnega zavoda Zdravstveni dom Lenart, s katerim občine Lenart, Sv. Trojica v Slov. goricah in Sv. Jurij v Slov. goricah usklajujejo delovanje javne službe, ki zagotavlja izvenbolnišnično zdravstveno dejavnost. Člani občinskega sveta so bili prav tako seznanjeni s Poročilom o delu Zdravstvenega doma Lenart, ki ga je pripravil direktor Jožef Kramberger.

Letni program razvoja podeželja v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2009, ki ga je občinski svet na svoji 19. redni seji, dne 11.06.2009 že sprejel, se je s sprejetjem sklepa občinskega sveta, ustrezno spremenil, tako se bodo sredstva prerazporedila, kar izhaja iz dejstva, da se je večina občanov prijavilo na Ukrep 2 – Naložbe v živinorejsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih, kateri je bil razpisan pri Javnem razpisu za dodelitev pomoči za programe razvoja podeželja v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2009. S sprejeto spremembo se bodo planirana sredstva za razvoj podeželja v višini 25.200,00 EUR skoraj v celoti porabila.

Člani občinskega sveta so ob koncu odločali o prodaji poslovnega deleža Veterinarske bolnice in lekarniške postaje Lenart d.o.o. Občina je namreč dobila pisno ponudbo zgoraj navedene družbe za odkup poslovnega deleža občine. Člani občinskega sveta so soglasno sprejeli sklep, da se 4,02% kapitalskega deleža, katerega nominalna vrednost znaša 4.562,86 EUR, proda za 110,00 EUR za enoto poslovnega deleža in se z Veterinarsko bolnico in lekarniško postajo Lenart d.o.o. sklene neposredna pogodba.