20. redna seja Občinskega sveta

Na podlagi 18. čl. Statuta občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 1/07 in 33/07) in 5. čl. Poslovnika Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 7/07 in 33/07), sklicujem

20. redno sejo
Občinskega sveta občine Sv. Jurij v Slov. goricah,
ki bo v četrtek, 13.08.2009, ob 17. uri,
v sejni sobi občine Sv. Jurij v Slov. goricah, Jurovski Dol 70/B

PREDLOG DNEVNEGA REDA:
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
2. Potrditev zapisnika 19. redne seje Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah
3. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinsko redarstvo
4. Poročilo o polletni realizaciji proračuna Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2009
5. Odlok o rebalansu proračuna za leto 2009 občine Sv. Jurij v Slov. goricah
6. Sklep o sprejemu posamičnega programa prodaje nepremičnega premoženja
7. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta


                                                                                                Občina Sv. Jurij v Slov. goricah
                                                                                                                 Peter Škrlec
                                                                                                                      Župan

PRENOS:
pdfGradivo za 20.redna sejo

 

Člani Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, so v četrtek, 13.08.2009 zasedali na 20. redni seji. Po potrditvi dnevnega reda in zapisnika 19. redne seje, so obravnavali predlog Odloka o ustanovitvi skupne občinske uprave Medobčinsko redarstvo. Odlok sta na seji predstavila mag. Franjo Švajger iz Medobčinskega inšpektorata in Mateja Raboteg iz Medobčinskega redarstva. Po obravnavi so se člani občinskega sveta odločili, da odlok sprejmejo v eni obravnavi oz. po skrajšanem postopku.

V nadaljevanju so bili člani občinskega sveta seznanjeni s polletno realizacijo proračuna občine, katera izkazuje 26,19% realizacijo prihodkov glede na sprejeti proračun in 28,50% realizacijo odhodkov. Realizacija je po preteku polovice leta 2009 nekoliko nižja od prejšnjih let, saj so se investicije pričele izvajati nekoliko kasneje tako, da izdane situacije še niso zapadle v plačilo v prvi polovici leta, posledično pa tudi ni bilo prihodkov s strani države.

Člani občinskega sveta so prav tako sprejeli predlagan Odlok o rebalansu k proračunu Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, kateri se je sprejemal predvsem zaradi novih podatkov o višini sredstev dohodnine in finančne izravnave, ki jih je občina pridobila od Ministrstva za finance.

Ob koncu seje so člani občinskega sveta sprejeli še Sklep o potrditvi Posamičnega programa ravnanja s stvarnim premoženjem občine – zgradbo starega vrtca in Sklep o potrditvi Investicijskega programa »Prometna povezava urbanega središča z avtocesto«.