12.redna seja Občinskega sveta

Župan Peter Škrlec je sklical 12. redno sejo, ki bo v četrtek, 12.07.2012 bo 17. uri.

Podrobnosti najdete v priloženem vabilu in gradivu.

PRENOS:
jpgVabilo
pdfGradivo za 12. redno sejo
pdfGradivo k točki 6: Poročilo o polletni realizaciji proračuna Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2012
pdfGradivo k točki 7: Odlok o drugem rebalansu proračuna Občine Sv. Jurij v SLov. goricah za leto 2012
pdfPriloga k točki 9: Letno poročilo Mariborskega vodovoda 2011 - povzetek

 

Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah je pred poletnimi dopusti zasedal na 12. redni seji, ki je bila v četrtek, 12.07.2012. Člani in članica občinskega sveta so v prvi obravnavi obravnavali in razpravljali o dveh pomembnih instrumentih prostorske zakonodaje, in sicer o programu opremljanja stavbnih zemljišč in komunalnem prispevku. Marinka Konečnik Kunst, pomočnica direktorja podjetja Zum d.o.o. je povedala, da je bil na območju občine opravljen izračun vrednosti obstoječe komunalne infrastrukture, in sicer cest, vodovoda in javne kanalizacije, na podlagi česar se bo kasneje izračunaval komunalni prispevek. Oba odloka – Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč na območju Občine Sv. Jurij v Slov. goricah in Odlok o komunalnem prispevku Občine Sv. Jurij v Slov. goricah bosta v jesenskem času obravnavana v drugi obravnavi.

V nadaljevanju je bil občinski svet seznanjen s polletnim poročilom o realizaciji proračuna Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2012. Polletna realizacija na prihodkovni strani proračuna je bila 33,30% glede na veljavni proračun oz. so bili prihodki realizirani v višini 1.063.424 EUR. Odhodki so bili realizirani v višini 937.147 EUR oz. 27,18% glede na veljavni proračun. Realizacija tako na strani prihodkov kot odhodkov je pričakovana in tako kot v prejšnjih letih ne dosega polovice, saj se investicije nadaljujejo oz. začnejo v spomladanskih mesecih, tako izdane situacije še ne zapadejo v plačilo, posledično občina tudi še ne more vlagati zahtevkov za pridobitev sofinancerskih sredstev s strani Evropske unije in iz državnega proračuna.

V nadaljevanju so se člani občinskega sveta strinjali s predlaganimi spremembami na prihodkovni in odhodkovni strani proračuna za leto 2012 in sprejeli predlagan Odlok o drugem rebalansu Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2012. Rebalans je bil predlagan predvsem iz razlogov znižanja povprečnine, ponovne presoje realiziranih projektov in prejetja pozitivne odločbe Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja za sofinanciranje projekta »Kulturni dom Jurovski Dol«. Sofinanciranje slednjega se je iz načrtovanih let 2012 in 2013 premaknilo na leti 2013 in 2014.

Člani občinskega sveta so sprejeli še Letni program razvoja podeželja Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2012, na podlagi katerega bo v prihodnjih dneh objavljen tako imenovani razpis za kmetijstvo. Ob koncu so bili člani občinskega sveta še seznanjeni s poročilom Mariborskega vodovoda d.d. o izvajanju gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v letu 2011, v zvezi s katerim je občinski svet prav tako zavzel pozitivno stališče.