1. redna (konstitutivna) seja Občinskega sveta

Na podlagi 2. odst. 8. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 16/10), sklicujem

1. redno (konstitutivno) sejo
Občinskega sveta občine Sv. Jurij v Slov. goricah,
ki bo v četrtek, 28. 10. 2010, ob 17. uri
v sejni sobi občine Sv. Jurij v Slov. goricah, Jurovski Dol 70/B.


PREDLOG DNEVNEGA REDA:
1. Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov
2. Poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev v občinski svet in volitev župana
3. Imenovanje mandatne komisije za pregled prispelih pritožb in pripravo predloga potrditve mandatov članov sveta
4. Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov svetnikov
5. Poročilo mandatne komisije in odločanje o pritožbah kandidatov za župana
6. Slovesna prisega in pozdravni nagovor župana
7. Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja


Prosim za zanesljivo udeležbo ob napovedanem času!

                                                                                               Občina Sv. Jurij v Slov. goricah
                                                                                                             Peter Škrlec l.r.
                                                                                                                   Župan

PRENOS:
pdfGradivo za 1. redno (konstitutivno) sejo