SKLICANA JE 26. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA

Na podlagi 18. čl. Statuta občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 1/07 in 33/07) in 5. čl. Poslovnika Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 7/07 in 33/07), sklicujem

26. redno sejo
Občinskega sveta občine Sv. Jurij v Slov. goricah,
ki bo v četrtek, 03.06.2010, ob 17. uri
v sejni sobi občine Sv. Jurij v Slov. goricah, Jurovski Dol 70/B

PREDLOG DNEVNEGA REDA:
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
2. Potrditev zapisnika 25. redne seje Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah
3. Sklep o potrditvi ažuriranega programa varnosti v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah
4. Statut Občine Sv. Jurij v Slov. goricah – prva obravnava
5. Poslovnik Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah – prva obravnava
6. Odlok o spremembi Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah
7. Sklep o spremembah in dopolnitvah Načrta nabave in prodaje nepremičnega premoženja v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2010
8. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah
9. Sklep o soglasju k cenam socialno varstvenih storitev »pomoč družini na domu«
10. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta

                                                                                    Občina Sv. Jurij v Slov. goricah
                                                                                                  Peter Škrlec
                                                                                                        Župan

PRENOS:
pdfGradivo za 26.redno sejo