JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE RAZNIH DRUŠTEV V OBČINI SV. JURIJ V SLOV. GORICAH ZA LETO 2015

Občina Sv. Jurij v Slov. goricah na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov raznih društev v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah (Medobčinski uradni vestnik, št. 28/11, 13/14), Odloka o rebalansu proračuna Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2015 (Medobčinski uradni vestnik, št. 8/15) in 7. člena Statuta Sv. Jurij v Slov. goricah (Medobčinski uradni vestnik, št. 16/10) objavlja

JAVNI RAZPIS
ZA SOFINANCIRANJE  PROGRAMOV IN PROJEKTOV
RAZNIH DRUŠTEV V OBČINI SV. JURIJ V SLOV. GORICAH
ZA LETO 2015

  

1.Ime, naziv in sedež javnega razpisa

Občina Sv. Jurij v Slov. goricah

Jurovski Dol 70/b

2223 Jurovski Dol

 

2.Predmet razpisa

Predmet razpisa je sofinanciranje dejavnosti registriranih društev, ki jih pravilniki o sofinanciranju programov in projektov iz proračuna Občine Sv. Jurij v Slov. goricah ne določajo in imajo sedež v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah ter izvajajo dejavnost na območju Občine Sv. Jurij v Slov. goricah oz. ne glede na sedež, če je program dela zastavljen tako, da aktivno vključuje občane Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, deluje v javnem interesu in s svojim delovanjem dokaže vsebinsko učinkovitost in koristnost občini.

Na podlagi tega razpisa se ne sofinancira delovanje društev in organizacij, ki jih občina sofinancira po zakonu.


3.Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci, njihovi programi in projekti

Izvajalci programov in projektov morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
- da imajo sedež v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah in izvajajo dejavnost na območju občine oz. ne glede sedež, če je program zastavljen tako, da vključuje občane Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, deluje v javnem interesu in s svojim delovanjem dokaže vsebinsko učinkovitost in koristnost občini,
- vsaj 2/3 članstva društva občanov Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, v kolikor ne dosegajo kvote 2/3, so upravičeni do 50% deleža glede na kriterije in merila vrednotenja programov,
- so registrirani za opravljanje programov na področju ustrezne dejavnosti društev oz. ki s svojim dosedanjim delom izkazujejo pričakovano kakovost na tem področju,
- imajo zagotovljene možnosti (materialne, kadrovske, organizacijske) za uresničitev načrtovanih aktivnosti,
- imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot to določa Zakon o društvih,
- občinski upravi vsako leto redno dostavljajo poročila o realizaciji programov, poslovno poročilo za preteklo leto, poročila o doseženih uspehih na občinskih, regionalnih in državnih prireditvah, če se jih udeležijo ter načrt aktivnosti za prihodnje leto,
- dostavijo osnutek projekta, ki zagotavlja ustrezno kakovost in izkazuje doseganje ciljev iz pravilnika.

 

4.Merila za dodelitev sredstev

Pri dodelitvi sredstev se upoštevajo naslednja merila in kriteriji: 
- število članov,
- praznovanje okroglih obletnic,
- datum ustanovitve,
- prireditve lokalnega značaja,
- sodelovanje z ostalimi društvi in organizacijami v občini,
- organizacija predavanj,
-  projekti društva.

Merilo redni stroški društva se upošteva samo za društva registrirana na območju Občine Sv. Jurij v Slov. goricah.

5.Okvirna vrednost razpisa

V proračunu Občine Sv. Jurij v Slov. goricah je na proračunski postavki 401108 Javni razpis: sofinanciranje programov raznih društev, zagotovljeno v višini do 5.670,00 EUR proračunskih sredstev, pri čemer se bodo proračunska sredstva v skladu z veljavnim Pravilnikom o sofinanciranju programov in projektov raznih društev v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah (Medobčinski uradni vestnik, št. 28/11, 13/14), razdelila v naslednjih deležih:
-   60% proračunskih sredstev oz. 3.402,00 EUR za društva, ki imajo sedež v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah;
-  20% proračunskih sredstev oz. 1.134,00 EUR za društva, ki imajo sedež na območju Upravne enote Lenart in
-  10% proračunskih sredstev oz. 567,00 EUR za društva, ki imajo sedež izven območja UE Lenart.

 

6.Določitev obdobja za porabo sredstev

Proračunska sredstva morajo biti porabljena v letu 2015 oz. najkasneje do 31.01.2016.

7.Razpisni rok

Vloga na razpis mora biti izdelana izključno na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Prijava mora vsebovati zahtevane priloge oz. dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu.

Vloge na razpis morajo biti predložene najkasneje do petka, 26.06.2015. Za pravočasno prispele se bodo štele vloge, ki bodo oddane na sedež naročnika: Občina Sv. Jurij v Slov. goricah, Jurovski Dol 70/b, 2223 JUROVSKI DOL, do 26.06.2015 oziroma vloge, ki bodo oddane priporočeno po pošti, najpozneje 26.06.2015.

Vloge, ki bodo prispele po roku se ne bodo odpirale in bodo vrnjene naslovniku. Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja s pogoji in merili razpisa.

8.Način dostave predlogov

Vlogo je treba oddati v zaprti kuverti na naslov: Občina Sv. Jurij v Slov. goricah, Jurovski Dol 70/b, 2223 Jurovski Dol, s pripisom: »Ne odpiraj – RAZNA DRUŠTVA 2015«.

9.Oseba za dajanje informacij

Oseba za dajanje informacij v zvezi z javnim razpisom je Jasna Senekovič, tel. št. 02/729 52 53, elektronska pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

10.Razpisna dokumentacija

Razpisno dokumentacijo je mogoče dobiti na spletni strani www.obcinajurij.si in v prostorih Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, Jurovski Dol 70/b, 2223 Jurovski Dol, vsak delovni dan v času uradnih ur.

11.Rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu razpisa

Vlagatelji bodo o upravičenosti do sofinanciranja programov predvidoma obveščeni v petnajstih dneh po zaključeni obravnavi vlog tričlanske komisije, ki jo je imenoval župan.

Komisija na podlagi meril in glede na razpoložljivo višino proračunskih sredstev pripravi predlog sofinanciranja posameznih prijavljenih programov in projektov. Predlog pregleda in izda ustrezno odločbo pristojni organ občinske uprave. Financiranje na razpisu izbranih programov in projektov se izvede na podlagi sklenjene pogodbe o sofinanciranju posameznega programa oz. projekta, v kateri se opredeli višina sredstev, obseg in realizacija programov in nalog ter način nadzora nad porabo sredstev.

 

Jurovski Dol, 13.05.2015
Zadeva: 033-1/2015-3

                                                                       Občina Sv. Jurij v Slov. goricah 
                                                                                   Peter Škrlec
                                                                                        Župan


docxRazpisna_dokumentacija.docx

Osnovni podatki

logo

Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah

Jurovski Dol 70b
2223 Jurovski Dol

ID za DDV: SI58481435

Kontaktni podatki

TEL: 02 729 52 50

E: obcina@obcinajurij.si

www.obcinajurij.si

Uradne ure

ponedeljek:    od 8.do 14.ure
torek:    od 8.do 14.ure 
sreda:   od 8.do 12.ure in od 13.do 17.ure
četrtek:   od 8.do 14.ure
petek:   od 8.do 13.ure

 

Meni