OBČINSKI SVET OBČINE SV. JURIJ V SLOV. GORICAH BO ZASEDAL NA 18. REDNI SEJI

Po poletnem oddihu bo Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah v četrtek, 26.09.2013 zasedal na svoji 18. redni seji.

Na podlagi 22. in 23. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 16/10), sklicujem

18. redno sejo
Občinskega sveta občine Sv. Jurij v Slov. goricah,
ki bo v četrtek, 26. 09. 2013 ob 17. uri
v sejni sobi občine Sv. Jurij v Slov. goricah, Jurovski Dol 70/B.

PREDLOG DNEVNEGA REDA:
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
2. Potrditev zapisnika 17. redne seje
3. Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah – druga obravnava
4. Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah – druga obravnava
5. Polletna varnostna situacija na območju Občine Sv. Jurij v Slov. goricah
6. Končno poročilo o reviziji poslovanja JVIZ in VVZ OŠ Jožeta Hudalesa Jurovski Dol za leti 2011 in 2012
7. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta
8. Poročilo o polletni realizaciji proračuna Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2013
9. Sklep o poimenovanju avle v kulturnem domu po Frediju Neuvirtu
10. Sklep o potrditvi predlagane zaprte Liste kandidatov za člane Razvojnega sveta regije
11. Seznam pobud in vprašanj članov občinskega sveta iz leta 2012 in 2013
12. Razno


Jurovski Dol, 18. 09. 2013
Zadeva: 900-1/2013-9


                                                                                         Občina Sv. Jurij v Slov. goricah
                                                                                                       Peter Škrlec
                                                                                                           Župan

Osnovni podatki

logo

Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah

Jurovski Dol 70b
2223 Jurovski Dol

ID za DDV: SI58481435

Kontaktni podatki

TEL: 02 729 52 50
FAX: 02 729 52 55

E: obcina@obcinajurij.si

www.obcinajurij.si

Uradne ure

ponedeljek:    od 8.do 14.ure
torek:    od 8.do 14.ure 
sreda:   od 8.do 12.ure in od 13.do 17.ure
četrtek:   od 8.do 14.ure
petek:   od 8.do 13.ure

 

Meni