OBČINSKI SVET JE IMENOVAL NADZORNI ODBOR OBČINE SV. JURIJ V SLOV. GORICAH

Članici in člani Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah so na 2. redni seji Občinskega sveta v četrtek, 26.01.2023 opravili številna imenovanja. Imenovali so člane Nadzornega odbora Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, ki na podlagi določil občinskega statuta deluje v sestavi treh članov. V Nadzorni odbor občine so bili imenovani Muhič Natalija, Plečko Matija in Sagadin Elica.

Imenovan je bil Odbor za družbene dejavnosti občine, in sicer v sestavi: Črnčec Franc, Divjak Marija, Kamenšak Frančiška, Lorbek Branko in Medved Šnajder Jasna. Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in finance bo deloval v sestavi: Črnčec Branko, Nudl Gregor, Rajšp Dominik, Toplak Karel in Urbanič Uroš. Statutarno – pravna komisija bo v naslednjem štiriletnem obdobju zasedala v sestavi Bauman Simona, Breznik Miroslav, Divjak Marija, Kraner Laura in Medved Šnajder Jasna. Občinski svet ni potrdil predloga Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki ga je pripravila za imenovanje v Odbor za komunalno in gospodarsko infrastrukturo, varovanje okolja in urejanje prostora. Občinski svetniki so tako bili soglasni, da se do naslednje seje Občinskega sveta pripravi nov predlog za imenovanje v omenjen odbor.

Soglasno sta občinski svetnici in občinski svetniki potrdili predlagan Sklep o imenovanju in pristojnostih Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, ki bo deloval v sestavi: Črnčec Roman, Kaloh Boštjan, Kristl Samo, Sambolec Luka in Toplak Karel.

V Svet zavoda JVIZ in VVZ OŠ Jožeta Hudalesa Jurovski Dol so kot predstavniki ustanovitelja bili imenovani: Breznik Miroslav, Nudl Gregor in Senekovič Jasna.

Precej časa so člani sveta tokrat namenili pobudam in vprašanjem. Iznešeni so bili predvsem plazovi, ki se po obilnih padavinah v mesecu januarju, sprožajo po celotni občini, prizadeli pa so tudi kar nekaj cestnih odsekov. Župan Peter Škrlec pa je ob koncu seje še članom sveta predstavil trenutno investicijo v izvajanju, to je izgradnja kolesarskih povezav in opozoril na težave v povezavi s pridobivanjem zemljišč in na kratke roke, ki jih imamo za dokončanje.

20230126 17060420230126 170613DSCN1006DSCN1010DSCN1011