KOLESARSKE POVEZAVE NA OBMOČJU ORP SLOVENSKE GORICE

2

Naložbo sofinancirata Evropska unija in Republika Slovenija

Na območju Slovenskih goric in širše, so se občine in drugi deležniki razvoja tega območja v prejšnji finančni perspektivi odločili, da bodo svoj razvoj temeljili tudi na projektih trajnostne mobilnosti in se vključili v skupen projekt izgradnje kolesarskih povezav.

Projekt se izvaja v delu Območno razvojnega partnerstva (ORP) Slovenske gorice, ki obsega občine: Benedikt, Cerkvenjak, Lenart, Pesnica, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah in Šentilj ter v pridruženih občinah Sveti Andraž v Slovenskih goricah in Trnovska vas in se sofinancira iz evropskih kohezijskih sredstev do konca leta 2023, v okviru Drugega dogovora za razvoj regij, prednostne naloge 4.4 Spodbujanje mobilnosti (operacija: »KOLESARSKE POTI NA OBMOČJU ORP SLOVENSKE GORICE«).

Zaradi obsežnosti projekta, zahtevnosti postopkov in časovnih omejitev za pridobitev in koriščenje evropskih sredstev, so se občine odločile projekt razdeliti po glavnih trasah na štiri projekte/operacije:

  • Lenart-Cerkvenjak-Trnovska vas,
  • Lenart-Sv. Ana-Trate MP,
  • Lenart-Benedikt,
  • Jarenina-Lenart-Zg. Senarska.

Za vsakega od teh projektov je bila januarja 2021 pripravljana in oddana vloga za sofinanciranje gradnje regionalnih kolesarskih povezav za zagotavljanje trajnostne mobilnosti v skupni dolžini dobrih 59 km in okoli 25 km državnih kolesarskih povezav v izvedbi DRSI, ki so jih regije predlagale v okviru mehanizma Dogovor za razvoj regije. Vse vloge so bile, po dopolnitvi maja 2021, odobrene.

Med nosilnimi občinami in Ministrstvom za infrastrukturo so tako 22. novembra 2021 bile podpisane pogodbe o sofinanciranju operacij »Kolesarske povezave na območju ORP Slovenske gorice«. Gre za štiri projekte in sicer:

Šifra

Naziv

Nosilna občina

OP20.07800        

DRR: Lenart-Sv. Ana

Občina Sveta Ana

OP20.07788        

DRR Jarenina-Lenart–Zg. Senarska

Občina Lenart

OP20.07783        

DRR Lenart-Cerkvenjak-Trnovska vas      

Občina Lenart

OP20.07780        

DRR Lenart–Benedikt

Občina Lenart

S projektom se je celovito pristopilo k urejanju kolesarske infrastrukture po razgibanem območju Slovenskih goric in širše. Z njim se vzpostavlja možnost varnega prometa s kolesom od doma do delovnega mesta, šole, javnih in poslovnih subjektov v regionalnih/upravnih/občinskih središčih oziroma od doma do točk javnega potniškega prometa. Cilj projekta je, da se čim več dnevnih migracij preusmeri iz avtomobila na kolo in javni potniški promet. S tem se prispeva k zmanjševanju onesnaževanja, večji stopnji telesne kondicije in zdravja, posledično pa k večji učinkovitosti ter boljšemu počutju prebivalstva na območju. Obravnavano območje nudi odlične pogoje za razvoj kolesarjenja kot trajnostne oblike prevoza. Poleg izboljšanja pogojev za trajnostno mobilnost prebivalcev bo imela investicija pozitiven vpliv na pogoje za razvoj integralnih turističnih proizvodov.

Obravnavano območje se prekriva z državno kolesarsko mrežo (DKM) oznaki G16 (MB-Lenart-Sv. Jurij) in R32 (Trate-Lenart-Ptuj), za katerih izvedbo je s svojimi projekti vključena Direkcija RS za infrastrukturo in so ali še bodo izgrajeni odseki DKM, potrebni za zagotavljanje zveznosti občinskih/regionalnih povezav.

V okviru vseh štirih projektov so v celoti izvedene načrtovane regionalne kolesarske povezave občin in sicer v dolžini nekaj več kot 59 km. Od tega je kar 70 % oz. več kot 41 km ločenih kolesarskih povezav v obliki kolesarske poti, kolesarske steze ali urejenih kolesarskih pasov. Ostale površine (30 % oz. nekaj manj kot 18 km) pa potekajo kot souporaba prometnega pasu. Razlogi za souporabo so v prostorskih omejitvah, konfiguraciji terena ali nezmožnosti pridobitve zemljišč.

Skupna vrednost vseh štirih projektov je dobrih 18 mio EUR, od tega je okoli 11,2 mio EUR odobrenih in črpanih sredstev sofinanciranja in sicer 80 % iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter 20 % iz proračuna Republike Slovenije. Ostala sredstva za izvedbo projekta zagotovijo občine vključene v projekt. Po strukturi stroškov okoli 92 % predstavljajo stroški gradnje, ostalo so stroški projektov, recenzije projektne dokumentacije, strokovnega nadzora in pridobivanja zemljišč.

Poudariti je potrebno, da je projekt v različnih fazah potekal v odličnem sodelovanju s predstavniki Ministrstva za infrastrukturo in Direkcije RS za infrastrukturo. Njihova pomoč, nasveti in rešitve so bistveno vplivale na uspešnost projekta. To sodelovanje še traja, še ni zaključeno in je vzorčen primer dobrega sodelovanja ter sledenja istim ciljem med občinami kot tudi povezovanja državnih, regionalnih in občinskih razvojnih interesov v skupnem projektu.

Za zagotovitev zveznosti je predvideno, da DRSI izvede odseke državnih kolesarskih povezav (DKP):

 

Relacija

Dolžina (km)

 

Trasa 2, 1. faza   

DKP G16

Pernica-Lenart (za projekt: Jarenina-Lenart-Zg. Senarska)

9.5

 

Trasa 3, 1. faza

DKP R32

Lenart-Radehova-Trojiško jezero (za projekt: Jarenina-Lenart-Zg. Senarska) in

Cerkvenjak center (povezava med T6 in T7 za projekt: Lenart-Cerkvenjak-Trnoska vas)           

2.7

0.5

Javno naročilo izvedeno, pogodba podpisana

Trasa 9.1_2

DKP R32

Lenart-Sveta Ana (za projekt: Lenart-Sveta Ana-Trate)

4.5

V izvedbi

Trasa 11

DKP R32

Sveta Ana-Trate MP

6.8

V izvedbi

   

24,0 km

 

Ob tem je DRSI izvedla, izvaja ali še bo izvedla na raznih trasah svoje projekte sanacij plazov, izgradnje krožišč, obnove ali gradnje mostov ... kateri pa vključujejo tudi izgradnjo kolesarskih povezav in se navezujejo na izgrajene kolesarske povezave občin.

Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020; četrta prednostna os »Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja«, tematski cilj 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, Prednostna naložba 4.4. »Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi«.

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija
iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.«

Kolesarske povezave na območju ORP Slovenskih goric: Jarenina-Lenart-Zg. Senarska

1

Skupna vrednost projekta: 8,5 mio EUR

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 5.541.421,66 EUR.

Tabela 4: Dolžine in vrsta kolesarske povezave po posameznih občinah

 

SKUPAJ v km   

Ločeno v km   

Souporaba v km

Lenart

7,0

6,0

1,0

Pesnica

16,5

9,8

6,7

Sveta Trojica v Slovenskih goricah   

0,6

0,6

0

Sveta Jurij v Slovenskih goricah

6,0

4,2

1,8

Skupaj občine

30,1

20,6

9,5

       

DRSI Pesnica (t 2)

3,3

2,2

1,1

DRSI Lenart (t )

6,1

5,2

0,9

DRSI Lenart (t 3)

2,0

2,0

0

DRSI Sveta Trojica (t 3)

0,9

0,9

0

Skupaj občine in DRSI

42,4

30,9

11,5

Ta projekt je najobsežnejši po dolžini in vrednosti kolesarskih povezav. V njem sodelujejo občine Lenart, Pesnica, Sveti Jurij v Slovenskih goricah in Sveta Trojica v Slovenskih goricah, pomembno vlogo za zagotovitev neprekinjenosti povezav pa ima tudi DRSI z izgradnjo državnih kolesarskih povezav. Nosilec projekta je Občina Lenart, koordinacijo med občinami in strokovno tehnično pomoč izvaja Razvojna agencija Slovenske gorice d.o.o.

V okviru tega projekta so vključene občine izgradile 30 km kolesarskih povezav, s strani DRSI je predvidena izgradnja dodatnih 12 km.

V okviru projekta »Jarenina-Lenart-Zg. Senarska« je izvedena izgradnja naslednjih odsekov:

Trasa 12 Jarenina-Vosek (Pernica jezero)

Projekt obsega izgradnjo površin za promet kolesarjev ob lokalni cesti od Zmrzleka (navezava na površine na območju občine Šentilj) do Dveri Paxa in naprej do naselja Jarenina, skupaj dolžine 8 km, pretežno kot ločena kolesarska povezava, delno pa kot souporaba znotraj naselja Jarenina, kjer širitev ni možna, z zaključkom v jareninskem križišču v Voseku z navezavo na traso 14. Izvajalec gradnje je H.S. Nizke gradnje d.o.o.

Trasa 13 Lenart-Jurovski Dol

Gradnja kolesarske povezave od obstoječega zaključka kolesarskega pasu na Jurovski cesti, z navezavo na vzpostavljene kolesarske površine - kolesarski pas na Maistrovi ulici v Lenartu, nato ob regionalni cesti R3 749/4109 do naselja Jurovski Dol na območju občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah, skupaj dolžine cca. 5,6 km, pretežno kot enostranska dvosmerna kolesarska pot ali steza, v delu tudi kot souporaba, kjer ni bilo možno zagotoviti zemljišč. Izvajalec gradnje je bil POMGRAD d.d. kot vodilni partner, s partnerjema Komunala Slovenske gorice d.o.o. in GMW d.o.o. Dela so izvedena.

Trasa 14 Jurovski Dol-Pernica jezero

Na območju občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah so v izvedbi gradbena dela kolesarske povezave dolžine okoli 3,3 km od naselja Jurovski Dol za OŠ proti Pesnici, najprej ob levi strani regionalne ceste R3-749/4109 kot enostranska dvosmerna kolesarska pot ali steza in v nadaljevanju tudi kot souporaba, na območju, kjer ni bilo možno pridobiti zemljišč. Preko območja Zg. Partinja poteka povezava delno kolesarska pot ali steza desno od R3 749/8616 Vosek-Jurovski Dol in delno kot souporaba. Izvajalec del je bil Kokol in Kokol d.o.o., dela so zaključena.

Trasa 14 nato preide na območje občine Pesnica v dolžini 8,7 km, delno kot kolesarska pot ali steza ob R3 749/8616 Vosek-Jurovski Dol ali kot souporaba te regionalne ceste ali občinskih cest tega območja, tako, da se po LC310161 pri Perniškem jezeru naveže na regionalno cesto Pesnica-Lenart, na traso državne kolesarske mreže G16, trasa Pesnica-Lenart, trasa 2. Izvajalec del je H.S. Nizke gradnje d.o.o., dela so zaključena.

Trasa 18 Lormanje-Sp. Voličina;

Trasa se naveže na regionalno cesto Maribor-Lenart v Lormanju in poteka kot pretežno enostranska dvosmerna kolesarska pot ali steza vzporedno z lokalno cesto LC203181 Lormanje-Sp. Voličina skozi naselji Lormanje in Šetarova do naselja Spodnja Voličina. Dolžina trase je 4,14 km, izvajalec gradnje je LIPA d.o.o. Lenart s soponudnikom Skala Drago Kerec s.p. Dela so zaključena.

Trasa 19 Sv. Trojica-Zg. Senarska

Ta del trase se naveže na predvideno traso 3 državne kolesarske povezave v predvideni izvedbi DRSI na odseku Lenart-Radehova-Trojiško jezero, za že izgrajenim krožiščem R2-433/1287 z LC203111, in sicer ob lokalni cesti kot kolesarska pot ali steza do križišča z JP in kot kolesarski pasovi na JP703851 v območju novogradenj ter do konca naselja Zg. Senarska (vas). Dolžina tega odseka je nekaj manj kot 0,6 km, izvajalec je Komunala Slovenske gorice d.o.o., dela so zaključena.

Kot že navedeno, v projektu sodeluje tudi Direkcija RS za infrastrukturo za izgradnjo državne kolesarske povezave (DKP) Pernica-Lenart-Radehova-Trojiško jezero.

Za odsek Lenart-Radehova-Trojiško jezero (del DKP R32 Lenart-Trate-Ptuj) je DRSI objavil javno naročilo za izvedbo gradnje kolesarske povezave, kot kolesarske poti, dolžine 2,7 km, od zaključka obstoječega kolesarskega pasu na Ptujski cesti ob regionalni cesti skoz naselje Radehova, ob samostojnem projektu izgradnje krožišča za Velko proti industrijski coni in nadaljevanjem trase levo od regionalne ceste R2-433/1287 do pred kratkim izgrajenega krožišča Sv. Trojica in nadalje z navezavo na traso 19 na LC203111. Pogodba z izbranim izvajalcem Komunala Slovenske gorice d.o.o. je podpisana.

Naslednji pododsek Pernica-Lenart (del DKP G16 Maribor-Sveti Jurij ob Ščavnici) se navezuje na traso 14, na območju občine Pesnica v dolžini 3,37 km in na območju občine Lenart v dolžini cca. 6,12 km. Po prečkanju R2-449/0314 iz javne poti JP310022 Dragučova-Pesniški dvor kolesarji souporabijo vozišče lokalne ceste LC310121 krožišče Pernica-Poslovna cona do vključitve na območju krožišča Pernica na obstoječo kolesarsko povezavo. Trasa nato poteka predvidoma kot enostranska kolesarska pot/steza ob regionalni cesti R2-449/0314 Pesnica-Lenart do Močne, kjer se naveže kot souporaba po LC in znova naveže na regionalno cesto do Črnega lesa, kjer se uporabi obstoječa javna pot in priključi na semaforizirano križišče na uvozu/izvozu na avtocesto A5. Za podvozom se vzpostavi predvidoma dvostranska enosmerna kolesarska steza do križišča za Lormanje (navezava na traso 18) in nadaljuje do krožišča za TC in ŠRC Polena. Izvedbo tega odseka načrtuje DRSI.

3