JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov športa v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2023

Na podlagi 8. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV št. 34/2009) in Odloka o proračunu Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2023 (MUV št. 23/2022) in Letnim programom  športa v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2023, sprejetim na 3. redni seji Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, dne 09.03.2023, Občina Sv. Jurij v Slov. goricah objavlja

JAVNI RAZPIS

za sofinanciranje programov športa v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2023

 

 • Naziv in sedež naročnika: Občina Sv. Jurij v Slov. goricah, Jurovski Dol 70/b, 2223 Jurovski Dol, telefon: 02/729 52 50, faks: 02/729 52 55, e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
 • Predmet javnega razpisa je sofinanciranje naslednjih vsebin v naslednjih višinah:

 

PROGRAMI:

SREDSTVA V €

v

%

ŠPORTNA VZGOJA OTROK, MLADINE IN ŠTUDENTOV:

2.664,00

25,37

1. Športna vzgoja šoloobveznih otrok

378,00

 

-          Naučimo se plavati 10- urni program plavanja za otroke v starosti 6-8 let

o   prevoz

o   vstopnina na bazen

378,00

283,00

 95,00

 

2.      Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport (6-15 let)

o   za strokovni kader

o   za materialne stroške programov

1.143,00

790,00

353,00

 

3.      Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport (15-20 let)

o   za strokovni kader in objekt

1.143,00

1.143,00

 

 

KAKOVOSTNI ŠPORT

o   materialni stroški

3.402,00

32,40

ŠPORTNA REKREACIJA 

o   najem objekta in strokovni kader

1.593,00

15,17

RAZVOJNE IN STROKOVNE NALOGE:

o   1. usposabljanje, izpopolnjevanje kadrov v športu

472,00

4,50

ŠPORTNE PRIREDITVE

378,00

3,60

DELOVANJE DRUŠTEV

o   kakovostni šport

o   rekreativni šport

1.991,00

1.584,00

   407,00

18,96

SKUPAJ:

10.500,00

100,00

 

OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol zagotovi prednostno uporabo telovadnice prijaviteljem iz Občine Sv. Jurij v Slov. goricah.

 • Na javni razpis se lahko prijavijo:
 • športna društva,
 • športna združenja in zveze,
 • zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in drugi organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov organizirane za opravljanje dejavnosti na področju športa,
 • vrtci in osnovne šole,
 • organizacije invalidov, ki izvajajo športni program za invalide.
 • Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji:
 • so registrirani in organizirani v skladu z veljavnimi predpisi,
 • izvajajo športne programe, namenjene občanom Občine Sv. Jurij v Slov. goricah,
 • njihova glavna dejavnost je izvajanje športnih programov,
 • imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti,
 • imajo urejeno evidenco o članstvu (velja za društva),
 • imajo sedež v občini Sv. Jurij v Slov. goricah (razen športna združenja in zveze)

 

 • Merila in kriteriji za dodelitev sredstev

Za ocenjevanje programov športa se upoštevajo merila in kriteriji, določeni v Pravilniku o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah v členih od 24. do 53.

 • Obdobje porabe sredstev

Dodeljena sredstva izvajalcem morajo biti porabljena v letu 2023 za namene, za katere so bila dodeljena.

 • Razpisna dokumentacija

Razpisna dokumentacija je na razpolago na spletnih straneh Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (www.obcinajurij.si, rubrika »Javni razpisi«) in na oglasni deski občine. V času uradnih ur se lahko razpisno dokumentacijo prevzame osebno v sprejemni pisarni občine.

 • Rok in način oddaje vlog

Vloge na razpis morajo biti predložene najkasneje do 14.04.2023 do 12. ure oz. poslane po pošti s poštnim žigom najkasneje do vključno 14.04.2023 na naslov:

Občina Sv. Jurij v Slov. goricah

                                              Jurovski Dol 70/b

                                              2223  Jurovski Dol

 

Vloge, oddane po preteku razpisnega roka se zavržejo.

Vloge, izpolnjene na razpisnih obrazcih morajo biti izpolnjene in oddane z vsemi prilogami ter dostavljene v zaprti kuverti z oznako:

 »NE ODPIRAJ – VLOGA NA JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA 2023«. Na hrbtni strani vloge mora biti naveden naziv in naslov prijavitelja.

 • Postopek dodelitve in rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu razpisa:

Odpiranje prejetih vlog za dodelitev sredstev vodi komisija po vrstnem redu, v katerem so bile le-te predložene. Prijavitelji, ki bodo oddali nepopolne vloge, bodo pozvani k dopolnitvi. Vloge, ki ne bodo dopolnjene v roku 8 dni od prejema poziva, se s sklepom zavržejo.

S strani komisije bo opravljeno vrednotenje popolnih vlog po merilih in kriterijih iz javnega razpisa. Sklepi o izboru in obvestila o ne izboru bodo izdana najkasneje v roku 30 dni po zaključku javnega razpisa. V roku 8 dneh od prejema sklepa se morajo izbrani izvajalci odločiti o podpisu pogodbe ali pritožbi zoper sklep. Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljene medsebojne pravice in obveznosti glede izvedbe projektov.

 • Kontaktna oseba za dodatne informacije:

Franc Bele, e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., tel.: 02/729 52 54, faks: 02/ 729 52 55.

Jurovski Dol, 14.03.2023

Zadeva: 671-2/2023-3

Občina Sv. Jurij v Slov. goricah

                                                                                                          Peter ŠKRLEC

                                                                                                                   Župan

Dokumenti:

docxJavni_razpis_2023.docx

docOBRAZCI_ZA_PRIJAVO.doc

docRAZPISNA_DOKUMENTACIJA_2023.doc