JAVNA OBJAVA POGOJEV ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO UPORABE PLAKATNIH MEST NA OBMOČJU OBČINE SV. JURIJ V SLOV. GORICAH MED VOLILNO KAMPANJO ZA VOLITVE ČLANOV OBČINSKEGA SVETA IN ŽUPANA

V skladu z 8. čl. Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07-ZPolS-D, 105/08-Odl.US, 11/11, 28/11-Odl.US, 98/13, 8/15 in 6/18 – odl. US), Občina Sv. Jurij v Slov. goricah

JAVNO OBJAVLJA
pogoje za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest
na območju Občine Sv. Jurij v Slov. goricah
med volilno kampanjo za volitve članov občinskega sveta in župana

I.

V skladu z razpisom rednih volitev v občinske svete in redne volitve županov (Uradni list RS, št. 97/22), ki bodo v nedeljo, 20.11.2022, se za potrebe volilne kampanje na območju Občine Sv. Jurij v Slov. goricah določijo naslednja brezplačna plakatna mesta:

  • plakatno mesto pred stavbo Občine Sv. Jurij v Slov. goricah;
  • plakatno mesto pri trgovini Mercator in
  • plakatno mesto pred kulturnim domom.

Na brezplačnih plakatnih mestih lahko organizatorji volilne kampanje plakate nameščajo sami pod pogojem, da zagotovijo enakopravnost pri lepljenju in nameščanju plakatov vsem organizatorjem volilne kampanje in ob tem organizator, ki prvi namešča plakat na plakatno mesto, le-tega namesti ob skrajni levi rob, vsak naslednji organizator volilne kampanje pa namesti plakat tik ob že nameščeni plakat.

Na plakatno mesto, ki je že polno, plakatov ni dovoljeno prelepiti ali jih sneti, ampak se plakat namesti na drugem plakatnem mestu, ki je še prosto.

II.

Organizator volilne kampanje si lahko sam izdela začasno plakatno mesto in ga postavi na javnem mestu, pri čemer je dolžan izvajati plakatiranje tako, da s tem ni ovirana običajna uporaba javnih površin in prometna varnost.

III.

Pri postavitvi plakatnega mesta na privatnem zemljišču, si mora organizator volilne kampanje pridobiti soglasje lastnika.

IV.

Na območju Občine Sv. Jurij v Slov. goricah ni plakatnih mest, ki bi bila organizatorjem na razpolago proti plačilu.

V.

Organizatorji volilne kampanje morajo najkasneje v 15 dneh po dnevu glasovanja odstraniti vse svoje plakate in druge oglaševalske vsebine s plakatnih mest in drugih javnih površin, sicer jih na stroške organizatorja volilne kampanje odstrani Režijski obrat Občine Sv. Jurij v Slov. goricah.

Jurovski Dol, 20.09.2022
Zadeva: 041-2/2022-69

                                                                                               Občina Sv. Jurij v Slov. goricah
                                                                                                             Peter Škrlec
                                                                                                                 Župan