10. SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE SV. JURIJ V SLOV. GORICAH

Člani občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah so v četrtek, 6.6.2024 zasedali na 10. redni seji. Na seji so sprejeli rebalans proračuna za leto 2024. Glavni razlog za rebalans proračuna je bila sprememba dinamike sofinanciranja projekta »Dozidava vrtca pri OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol«. Z rebalansom proračuna se višina načrtovanih prihodkov zvišuje za 4 % oz. 118.205 €, prav tako pa se zvišujejo načrtovani odhodki proračuna za 11 % oz. 385.872 €. Povečujejo se predvsem odhodki, namenjeni za investicije.

Občina Sv. Jurij v Slov. goricah je uspešno kandidirala na javnem razpisu za sofinanciranje Občinskih celostnih prometnih strategij (OCPS). Predstavnik podjetja Masterplan d.o.o., Aljaž Kunst je občinskim svetnikom predstavil pristop k načrtovanju prometne strategije občine.

Patricija Švajncer in Simona Balan, iz Doma Danice Vogrinec, sta članom občinskega sveta predstavili poročilo o izvajanju storitve pomoč družini na domu v občinah UE Lenart v letu 2023. Zaradi zvišanja minimalne plače, so občinski svetniki v nadaljevanju sprejeli Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve »pomoč družini na domu«. Tako bo od 1.7.2024 cena socialne varstvene storitve »pomoč družini na domu« višja za 0,63 € na efektivno uro, torej 25,19 €. Od tega bo znašala cena storitve za uporabnika 4,93 € na efektivno uro, razliko v višini 20,26 € na efektivno uro pa predstavlja subvencija občine.

Članica in člani Občinskega sveta pa so sprejeli tudi predlagano lokacijsko preveritev za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na zemljiščih v delu območja enote urejanja prostora z oznako OP-120 v k.o. Partinje.

IMG 08020ab3892e58f00774ef724086bd45 VIMG 1443978d52c8883501bd2912c8d940d4 VIMG 2240618d78b32d49f5c940d4144da71e VIMG 4925895c3f5becbe4d4ff87aac3e2cb3 V