NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE 2.10.2020

Občina Sv. Jurij v Slov. goricah v skladu z 52. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18) v povezavi z 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) objavlja
 
NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE
 
 za prodajo nepremičnine: 
 
- parc. št. 9/9, k.o. 529 – Jurovski Dol, v izmeri 80 m2,  ID 7041443, ID znak parcela 529 9/9. 
 
Parcela se nahaja v območju naselja Jurovski Dol in je po namenski rabi opredeljena kot stavbno zemljišče, na katerem ni zgrajenih objektov. 
 
Nepremičnina je obremenjena s služnostno pravico hoje, vožnje in izvrševanja del za potrebe ureditve in vzdrževanja priključkov komunalne infrastrukture ter potrebe vzdrževanja objekta, v korist vsakokratnega lastnika nepremičnine parc. št. 6/3, k.o. 529 – Jurovski Dol. 
 
Najnižja ponudbena cena je 1.300,00 EUR. Davek na dodano vrednost v višini 22% ni vključen v ceno in ga plača najugodnejši ponudnik. 
 
Rok za posredovanje izjave o interesu za nakup je 20 dni od objave namere na uradni spletni strani Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, www.obcinajurij.si.
 
Ponudba oz. izjava o interesu se odda na priloženem obrazcu v sprejemni pisarni ali po pošti na naslov Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, Jurovski Dol 70/b, 2223 Jurovski Dol ali po elektronski pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.; Upoštevane bodo vse ponudbe oz. izjave o interesu, dostavljene na sedež občine do izteka 20-dnevnega roka od objave predmetne namere oz. bodo oddane po pošti z oznako priporočeno zadnji dan objave. 
 
Če se bo na namero prijavilo več zainteresiranih oseb, se bodo z njimi opravila pogajanja o ceni in bo prodajna pogodba sklenjena z najugodnejšim ponudnikom. Poleg kupnine bo kupec zavezan plačati tudi davščine, strošek notarske overitve ter stroške vpisa v zemljiško knjigo v njegovo korist. 
 
Nepremičnina bo prodana po načelu videno – kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane. 
 
Rok za plačilo kupnine je 30 dni od sklenitve pogodbe in izdaje računa. Plačilo celotne kupnine je bistvena sestavina pravnega posla. Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. V kolikor kupnina ni plačana v roku, se šteje posel za razvezan po samem zakonu. 
 
Podrobnejše informacije lahko zainteresirani dobijo na Občini Sv. Jurij v Slov. goricah ali po tel. št. 02/729 52 52 (Samo Kristl) ali 02/729 52 53 (Jasna Senekovič). 
 
Občina Sv. Jurij v Slov. goricah si pridržuje pravico, da lahko do sklenitve pravnega posla kadarkoli in brez obrazložitve postopek ustavi.
 
Jurovski Dol, 02.10.2020
Zadeva: 478-10/2020-2
 
 
                                                                    Občina Sv. Jurij v Slov. goricah 
                                                                                   Peter Škrlec
                                                                                        Župan
 
 
 
 
Objavljeno: 02.10.2020
Potek 20-dnevnega roka: 22.10.2020