NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

Na podlagi šeste in sedme alineje 23. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 68/10, 75/12,47/13-ZDU-1G, 50/14, 90/14-ZDU-1L, 14/15-ZUUJFO, 76/15) in 40. čl. Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16), Občina Sv. Jurij v Slov. goricah objavlja 
 
 
NAMERO
O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE
 
 
Občina Sv. Jurij v Slov. goricah bo sklenila neposredno pogodbo za vknjižbo služnostne pravice na delu zemljišč parc. št. *90, k.o. 529 – Jurovski Dol (v izmeri 18 m2) in parc. št. 3/3, k.o. 529 – Jurovski Dol (v izmeri 18 m2), katere bo po opravljeni odmeri neodplačno prenesla v last Republike Slovenije za dosego javne koristi. 
 
Sklenitev pogodbe je potrebna za potrebe ureditve varne šolske poti ter avtobusnih postajališč na regionalni cesti R3-749/4109 – Jurovski Dol – Lenart od km 1+940,00 do km 2+330,00, katere investitor je Direkcija RS za infrastrukturo. 
 
Neposredna pogodba bo sklenjena po preteku 15-ih dni od objave te namere na spletni strani Občine Sv. Jurij v Slov. goricah.
 
 
Zadeva: 371-9/2012-22
Jurovski Dol, 17.01.2018
                                                                        Občina Sv. Jurij v Slov. goricah
                                                                        Peter Škrlec
                                                                        Župan 
 
 
 
 
 
 
 
Objavljeno: 17.01.2018