NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE MENJALNE POGODBE

Jurovski Dol, 27.01.2017
Zadeva: 478-1/2009-


Občina Sv. Jurij v Slov. goricah objavlja na podlagi 23. čl. Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 ,75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUJFFO in 76/15) in 40. čl. Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS,  št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) objavlja


NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE
MENJALNE POGODBE


1. Predmet razpolaganja s stvarnim premoženjem bodo zemljišča:
-    parc. št. *55, k.o. 529 – Jurovski Dol z zgradbo starega vrtca,
-    nezazidano stavbno zemljišče, parc. št. 28/1, k.o. 529 - Jurovski Dol in
-    nezazidano stavbno zemljišče parc. št. 28/2, k.o. 529 - Jurovski Dol,
ki se bodo zamenjala za:
-    zemljišče parc. št. 21/25, k.o. 529 - Jurovski Dol z vsemi stavbišči,
-    zemljišče parc. št. 21/26, k.o. 529 - Jurovski Dol in
-    zemljišče parc. št. 21/27, k.o. 529 - Jurovski Dol.  

2. Menjalna pogodba bo sklenjena po izteku najmanj 15 dnevnega roka od dneva objave te namere na spletni strani Občine Sv. Jurij v Slov. goricah.

                                                                          Občina Sv. Jurij v Slov. goricah
                                                                                                      Peter Škrlec
                                                                                                           Župan