NAMERA O USTANOVITVI SLUŽNOSTI

V skladu s 3. odst. 55. čl. Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) Občina Sv. Jurij v Slov. goricah objavlja

NAMERO O USTANOVITVI SLUŽNOSTI

Občina Sv. Jurij v Slov. goricah, Jurovski Dol 70/b, 2223 Jurovski Dol, objavlja namero o ustanovitvi stvarne služnosti izgradnje, vzdrževanja, popravila in rekonstrukcije elektroenergetskega infrastrukturnega objekta, vključno z ustreznimi dovozi in dohodi ter neovirano uporabo in nadzorom objekta, na nepremičnini parc. št. 1347/1, k.o. 530 – Partinje.

Za ustanovitev navedene služnosti bo sklenjena neposredna pogodba.

Pogodba o ustanovitvi služnosti bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Sv. Jurij v Slov. goricah.

Datum: 18.06.2015
Številka: 360-1/2015-

                                                                          Občina Sv. Jurij v Slov. goricah
                                                                          Peter Škrlec
                                                                          Župan