Dom Danice Vogrinec

POMOČ NA DOMU

UPRAVIČENCI ZA POMOČ NA DOMU

Storitve pomoči na domu so namenjene osebam, ki jim preostale psihofizične sposobnosti omogočajo, da z občasno organizirano pomočjo drugega ohranjajo zadovoljivo duševno in telesno počutje in lahko funkcionirajo v znanem bivalnem okolju tako, da jim vsaj za določen čas ni potrebno institucionalno varstvo v zavodu, v drugi družini ali drugi organizirani oblik (predpostavke, ki jih morajo biti izpolnjene za vključitev upravičenca v storitev).

Po zakonu so do socialne oskrbe na domu upravičeni:

 • osebe stare nad 65 let, ki zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo starost, niso sposobne za popolnoma samostojno življenje,
 • osebe s statusom invalida po zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, ki po oceni pristojne komisije ne zmorejo samostojnega življenja, če stopnja in vrsta njihove invalidnosti omogočata občasno oskrbo na domu,
 • druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica do tuje pomoči in nege za opravljanje večine življenjskih funkcij,
 • kronično bolni in osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki nimajo priznanega statusa invalida, pa so po oceni pristojnega centra za socialno delo brez občasne pomoči druge osebe nesposobne za samostojno življenje,
 • hudo bolni otrok ali otrok s težko motnjo v telesnem ali težko in najtežjo motnjo v duševnem razvoju, ki ni vključen v organizirane oblike varstva.

CILJI IZVAJANJA STORITEV

Osnovni cilj je omogočiti upravičencem, da kljub boleznim in težavam, ki spremljajo staranje, čim dlje in kvalitetno bivajo v svojem okolju, hkrati pa s storitvami nadomeščamo institucionalno varstvo. Pri svojem delu v korist in ob soglasju z uporabniki in njihovimi svojci sodelujemo tudi z drugimi institucijami, predvsem s patronažno in zdravstveno službo ter centrom za socialno delo.

KATERE STORITVE OPRAVLJAMO IN V KAKŠNEM OBSEGU

Pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih:

 • Pomoč pri oblačenju in slačenju
 • Pomoč pri umivanju
 • Pomoč pri hranjenju
 • Pomoč pri opravljanju osnovnih življenjskih potreb
 • Vzdrževanje, nega in čiščenje osebnih ortopedskih pripomočkov

Gospodinjska pomoč

 • Prinašanje enega pripravljenega obroka hrane
 • Nabava živil in priprava enega obroka hrane
 • Pomivanje porabljene posode
 • Osnovno čiščenje bivalnega prostora z odnašanjem smeti
 • Postiljanje in osnovno čiščenje spalnega prostora

Pomoč pri ohranjanju socialnih stikov:

 • Vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, s prostovoljci in sorodstvom
 • Spremljanje pri opravljanju nujnih obveznosti
 • Informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca
 • Priprava na domsko varstvo

Upravičenec je upravičen do pomoči na domu, če potrebuje najmanj dve opravili iz dveh različnih sklopov opravil.

Neposredne storitve pri upravičencu praviloma ne morejo biti krajše od 0,5 ure tedensko in ne daljše od 4 ure dnevno oz. največ do 20 ur tedensko. O obsegu in terminu izvajanja storitev s dogovorimo z vsakim uporabnikom individualno, glede na njegove zdravstvene in fizične omejitve, potrebe in želje uporabnika ter njegovih svojcev in bližnjih ter glede na naše organizacijske in kadrovske zmožnosti. V občinah UE Lenart izvajamo pomoč na domu od ponedeljka do petka. Izvajajo jo strokovno usposobljene socialne oskrbovalke v skladu Kodeksom etičnimi načel v socialnem varstvu.

CENA STORITVE

Storitev javne službe je pomoči na domu je po samem zakonu subvencionirana iz proračunov posameznih občin, upravičenci do storitve in drugi zavezanci pa plačujejo storitev v skladu s svojimi finančnimi zmožnostmi, o čemer odloča pristojni Center za socialno delo v postopku ugotavljanja oprostitev. V Upravni enoti Lenart (Občina Benedikt, Občina Cerkvenjak, Občina Lenart, Občina Sveta Ana, Občina Sveti Jurij v Slov. goricah, Občina Sveta Trojica) znaša prispevek uporabnika za opravljeno uro storitve: • delovniki - 3,50 EUR/efektivno uro

KJE DOBITE ŽELJENE INFORMACIJE IN PODATE VLOGO ZA POMOČ NA DOMU ?

V primeru, da vi ali vaš svojec potrebujete katero od naštetih oblik pomoči, oziroma pri vaši odločitvi potrebujete našo pomoč, nas kontaktirajte:

Patricija Švajncer 041 645 637
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Drago Perger 031 831 736
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

v odsotnosti Patricije Švajncer.

Recepcija Doma Danice Vogrinec Maribor
02 4806 100
ali se osebno oglasite v :
Domu Danice Vogrinec Maribor, Čufarjeva cesta 9, 2000 Maribor.

Vsak dan med 8:00—14:00 uro.

VLOGA ZA IZVAJANJE STORITVE POMOČI NA DOMU V OBLIKI SOCIALNE OSKRBE NA DOMU: