PLAKETA LZM ŽUPANU OBČINE SV. JURIJ PETRU ŠKRLECU

Vsako leto prvo nedeljo v mesecu marcu organizira LD Sv. Jurij Jurovski Dol letni Občni zbor. Tako je bilo tudi tokrat, kjer smo pregledali opravljeno delo, ter si zadali naloge za vnaprej.
 
Iz poročil je bilo razvidno, da smo tudi to leto pričeli z družabnim srečanjem treh LD z igranjem kart. Pripravljali smo se na Kategorizacijo odvzete divjadi na LZM. Poskrbeli smo za založenost krmišč za divjad. Bili smo organizatorji čistilne akcije v sodelovanju z Občino Sv. Jurij. Sledili so Jurijevi dnevi, ter srečanje med gasilci PGD Sv. Jurij in LD. Obiskali smo domači vrtec, se z otroci sprehodili do gozda in se pogovarjali o živalih. Organizirali smo mašo za pokojne lovce, ter se spomnili našega 90-letnika Ivana Ornika.
 
V lovišču smo popravili poškodovane visoke preže, naredili nekaj novih, ter založili solnice. Opravili smo pristrel pušk. Sodelovali na bazenskem strelskem tekmovanju v LGB Lenart, katero je organizirala LD Dobrava, kjer smo dosegli za naše pogoje treninga odlične rezultate.
 
Imeli smo srečanje z našimi kmetovalci. Ocenjujemo, da je to vrstno srečanje  potrebno, saj gre za sodelovanje z vsemi uporabniki prostora, še posebej, ko gre za osebno lastnino. Največja težava, ki se nanaša tudi na kmetovalce so izgube tako srnjadi, kakor male divjadi, predvsem v cestnem prometu, ter ob košnji.
 
V pobrateni LD Predgrad smo imeli še en »dober pogled«, kjer je naš lovec uplenil jelena, ostali pa imeli veliko lovskih prigod.
 
Da nismo lovci in naš lovski dom namenjeni sami sebi, smo dokazali tudi tokrat, saj smo dajali na razpolago lovski dom društvom v kraju, da lahko nemoteno izvajajo svoje aktivnosti. Odlično sodelujemo z LZM in LZS, kjer aktivno delamo tudi v njihovih organih.
 
V jesenskem delu smo zraven tekočega odstrela srnjadi pričeli z izvajanjem lovov na malo divjad. Tu nismo tako kot nikoli pretiravali. Doma smo organizirali samo nekaj skupnih lovov, predvsem zaradi pregleda lovišča. Vsi lovi so bili zelo dobro, strokovno in varno organizirani. Pričeli smo za naše dosedanje razmere z novim lovom – lov na divje prašiče. V letu 2018 smo uplenili tudi en primerek in to je tretji primerek v naši LD.
 
Pod vodstvom Branka Merkana smo izdelati nadstrešek pri gospodarskem poslopju, kateri je bil v planu že nekaj let. Anton Stipar pa nam je podaril preparirane živali, ki sedaj domujejo v lovskem domu. Veliko je bilo povedanega tudi o šakalu, ki se nam hitro približuje. Potrjen je bil zaključni račun za leto 2018 ter sprejet  plan dela in finančni plan za leto 2019.
 
Občni zbor je priložnost, da pregledamo ali je bilo delo v minulem letu uspešno opravljeno, smo kaj pozabili ali pa opustili. Želeti si moramo, da bi v medsebojnem spoštovanju znali in hoteli vsak posameznik in vsi skupaj ohraniti v LD prijateljske tovariške odnose. Edina skrb nam naj bo divjad v skladu z zakonom, ki nam ureja in nalaga izvrševanje nalog na osnovi letnih načrtov. Žal posamezniki in določene civilne iniciative vidijo v lovstvo samo ubijanje, lovske užitke in preganjanje divjadi.
 
Občni zbor, katerega se udeleži tudi veliko gostov je priložnost za podelitev priznanj in odlikovanj najzaslužnejšim članom LD, ter drugim posameznikom. Nekaj članov LD je prijelo Priznanja LZM, ter odlikovanja LZS. Najvišje priznanje LZM, Plaketo LZM smo podelili županu Občine Sv. Jurij Petru Škrlecu za zasluge, ki pomenijo skrb za divjad in naravno okolje in hkrati izboljšujejo pogoje za uspešno delovanje lovske organizacije.
 
Zapisal: F. Krivec
 
IMG 2616