Javni razpisi     obcinskisvet     obrazci     kijz     vprasaj

panorama-jurij3

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE KANDIDATOV ZA PREDSTAVNIKA OBČINE SV. JURIJ V SLOV. GORICAH V SVET ZAVODA ZD LENART

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja na podlagi 24. čl. Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (Medobčinski uradni vestnik, št. 26/18), objavlja
 
JAVNI POZIV
za predlaganje kandidatov za predstavnika Občine Sv. Jurij v Slov. goricah v Svet zavoda Zdravstvenega doma Lenart

V skladu z 8. čl. Odloka o preoblikovanju javnega zavoda Zdravstveni dom Lenart (Medobčinski uradni vestnik, št. 1/10) ima Občina Sv. Jurij v Slov. goricah enega predstavnika ustanovitelja v Svetu zavoda Zdravstvenega doma Lenart. Predstavnike ustanoviteljev imenujejo občinski sveti posameznih ustanoviteljic. Konec leta 2018 je potekel mandat predstavnici Hermini Križovnik, zato je potrebno imenovati novega predstavnika.
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine Sv. Jurij v Slov. goricah poziva politične stranke in druge zainteresirane, da do ponedeljka, 04.02.2019 do 12. ure, podajo predloge za imenovanje predstavnika.

Predlog mora biti podan na obrazcu, ki je sestavni del poziva. Predlogu je potrebno obvezno priložiti izjavo kandidata o strinjanju s predlogom oz. imenovanjem. 
 
Prosimo vas, da pisne predloge posredujete v zaprti ovojnici z označbo na prvi strani »IMENOVANJE PREDSTAVNIKA V SVET ZAVODA ZDRAVSTVENEGA DOMA LENART – NE ODPIRAJ« priporočeno po pošti ali osebno na naslov: Občina Sv. Jurij v Slov. goricah, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Jurovski Dol 70/b, 2223 Jurovski Dol. Rok za oddajo je ponedeljek, 04.02.2019 do 12. ure. Prijava se šteje za pravočasno, če prispe na naslov občine do izteka roka. Prijava šteje za pravočasno tudi, če je poslana s priporočeno pošiljko in oddana na pošti najpozneje zadnji dan za prijavo.
 
Kasneje prispelih predlogov Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ne bo upoštevala.
 
 
Zadeva: 160-1/2019-2
Jurovski Dol, 28.01.2019
 

                                                              Komisija za mandatna vprašanja,
                                                                        volitve in imenovanja
                                                                           Miroslav Breznik
                                                                               Predsednik
 
 
 
docxPredlog in soglasje.docx
                                                         

JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA POSLOVNI SEKRETAR VI

Na podlagi sedmega odstavka 57. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12-ZUJF) in 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13, 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16 in 15/17) Občina Sv. Jurij v Slov. goricah objavlja prosto strokovno tehnično delovno mesto
 
POSLOVNI SEKRETAR VI v občinski upravi Občine Sv. Jurij v Slov. goricah
 
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
- višja strokovna izobrazba ali višješolska izobrazba (prejšnja),
- najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj.
 
Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je kandidat pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.
 
Poleg navedenih pogojev mora kandidat izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava.
 
Naloge delovnega mesta poslovni sekretar VI so naslednje:
- izvajanje tajniških nalog in pisarniškega poslovanja za potrebe župana, občinskega sveta, drugih organov in delovnih teles ter občinske uprave,
- vodenje evidenc, zbiranje, urejanje in priprava podatkov za oblikovanje gradiv,
- arhiviranje dokumentov,
- sprejem, evidentiranje, razdelitev in odpošiljanje pošte,
- sprejemanje in posredovanje telefonskih klicev in sporočil,
- koordiniranje poslovnih stikov,
- vodenje in operativno izvajanje del protokola,
- samostojno oblikovanje zahtevnejših gradiv s predlogi ukrepov,
- pomoč pri razvoju in pospeševanju turizma v občini,
- samostojno pripravljanje in organiziranje sestankov,
- priprava in izvedba božičnega obdarovanja otrok, zlatih porok in drugih sprejemov župana,
- priprava in koordinacija dogodkov ob občinskem prazniku,
- zbiranje in pripravljanje prispevkov za objavo na spletni strani občine,
- rezervacije prostorov kulturnega doma in tržnih prostorov za društva in druge uporabnike,
- opravljanje drugih del po nalogu župana ali direktorja občinske uprave.

Prijava mora vsebovati:
1. dokazilo oz. pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe, datum zaključka izobraževanja ter ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. izjavo o vseh dosedanjih zaposlitvah, iz katere je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj. V izjavi kandidat navede datum sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja pri posameznemu delodajalcu, ter kratko opiše delo in raven zahtevnosti dela, ki ga je opravljal pri tem delodajalcu.
3. izjavo kandidata, da občini dovoljuje pridobitev podatkov iz uradnih evidenc za namen tega postopka.
 
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
 
Poleg znanj in izkušenj je od kandidata zaželjeno tudi poznavanje predpisov s področja lokalne samouprave in poznavanje programov Lotus Notes (Spis).
 
Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in z dvomesečnim poskusnim delom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, Jurovski Dol 70/b, 2223 Jurovski Dol.
 
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo »za prosto delovno mesto poslovni sekretar VI« na naslov: Občina Sv. Jurij v Slov. goricah, Jurovski Dol 70/b, 2223 Jurovski Dol, in sicer v roku 3 dni po objavi na spletni strani Občine Sv. Jurij v Slov. goricah in Zavodu RS za zaposlovanje. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate., pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
 
Neizbrani kandidati bodo o izboru pisno obveščeni najkasneje v osmih dneh po sklenitvi pogodbe o zaposlitvi z izbranim kandidatom.
 
Informacije o izvedbi javne objave daje Samo Kristl (tel. št. 02/729 52 52).
 
V besedilu javne objave uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Številka: 110-13/2018-1
Jurovski Dol, 10.12.2018
                                                                             Občina Sv. Jurij v Slov. goricah
                                                                                              Peter Škrlec
                                                                                                    Župan
 
 
Objavljeno: 10.12.2018
Končano: 13.12.2018

Vreme

Spletna stran Občine Sveti Jurij v Slovenskih Goricah uporablja piškotke zaradi boljšega delovanja in zagotavljanja storitev spletne strani. Več o piškotkih