Javni razpisi     obcinskisvet     obrazci     kijz     vprasaj

panorama-jurij3

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV RAZNIH DRUŠTEV V OBČINI SV. JURIJ V SLOV. GORICAH ZA LETO 2019

Občina Sv. Jurij v Slov. goricah na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov raznih društev v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah (Medobčinski uradni vestnik, št. 28/11, 13/14), Odloka o rebalansu proračuna Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2019 (Medobčinski uradni vestnik, št. 8/19) in 7. člena Statuta Sv. Jurij v Slov. goricah (Medobčinski uradni vestnik, št. 26/18) objavlja

JAVNI RAZPIS
ZA SOFINANCIRANJE  PROGRAMOV IN PROJEKTOV
RAZNIH DRUŠTEV V OBČINI SV. JURIJ V SLOV. GORICAH
ZA LETO 2019
 
1. Ime, naziv in sedež naročnika javnega razpisa
Občina Sv. Jurij v Slov. goricah, Jurovski Dol 70/b, 2223 Jurovski Dol.

2. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje dejavnosti registriranih društev, ki jih pravilniki o sofinanciranju programov in projektov iz proračuna Občine Sv. Jurij v Slov. goricah ne določajo in imajo sedež v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah ter izvajajo dejavnost na območju Občine Sv. Jurij v Slov. goricah oz. ne glede na sedež, če je program dela zastavljen tako, da aktivno vključuje občane Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, deluje v javnem interesu in s svojim delovanjem dokaže vsebinsko učinkovitost in koristnost občini.
 
Na podlagi tega razpisa se ne sofinancira delovanje društev in organizacij, ki jih občina sofinancira po zakonu.

3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci, njihovi programi in projekti
Izvajalci programov in projektov morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
- da imajo sedež v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah in izvajajo dejavnost na območju občine oz. ne glede sedež, če je program zastavljen tako, da vključuje občane Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, deluje v javnem interesu in s svojim delovanjem dokaže vsebinsko učinkovitost in koristnost občini,
- vsaj 2/3 članstva društva občanov Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, v kolikor ne dosegajo kvote 2/3, so upravičeni do 50% deleža glede na kriterije in merila  vrednotenja programov,
- so registrirani za opravljanje programov na področju ustrezne dejavnosti društev oz. ki s svojim dosedanjim delom izkazujejo pričakovano kakovost na tem področju,
- imajo zagotovljene možnosti (materialne, kadrovske, organizacijske) za uresničitev načrtovanih aktivnosti,
- imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot to določa Zakon o društvih,
- občinski upravi vsako leto redno dostavljajo poročila o realizaciji programov, poslovno poročilo za preteklo leto, poročila o doseženih uspehih na občinskih, regionalnih in državnih prireditvah, če se jih udeležijo ter načrt aktivnosti za prihodnje leto,
- dostavijo osnutek projekta, ki zagotavlja ustrezno kakovost in izkazuje doseganje ciljev iz pravilnika.
 
4. Merila za dodelitev sredstev
Pri dodelitvi sredstev se upoštevajo naslednja merila in kriteriji:
- število članov,
- praznovanje okroglih obletnic,
- datum ustanovitve,
- prireditve lokalnega značaja,
- sodelovanje z ostalimi društvi in organizacijami v občini,
- organizacija predavanj,
- projekti društva.
 
Merilo redni stroški društva se upošteva samo za društva registrirana na območju Občine Sv. Jurij v Slov. goricah.

5. Okvirna vrednost razpisa
V proračunu Občine Sv. Jurij v Slov. goricah je na proračunski postavki 401108 Javni razpis: sofinanciranje programov raznih društev, zagotovljeno v višini do 6.000,00 EUR proračunskih sredstev, pri čemer se bodo proračunska sredstva v skladu z veljavnim Pravilnikom o sofinanciranju programov in projektov raznih društev v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah (Medobčinski uradni vestnik, št. 28/11, 13/14), razdelila v naslednjih deležih:
- 60% proračunskih sredstev oz. 3.600,00 EUR za društva, ki imajo sedež v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah;
- 20% proračunskih sredstev oz. 1.200,00 EUR za društva, ki imajo sedež na območju Upravne enote Lenart in
- 10% proračunskih sredstev oz. 600,00 EUR za društva, ki imajo sedež izven območja UE Lenart.

6. Določitev obdobja za porabo sredstev
Proračunska sredstva morajo biti porabljena v letu 2019 oz. najkasneje do 31.01.2020.

7. Razpisni rok
Prijavljen predlog na razpis mora biti izdelan izključno na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Predlog mora vsebovati zahtevane priloge oz. dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu.
Predlogi prijavljeni na razpis morajo biti predloženi najkasneje do petka, 21.06.2019. Za pravočasno prispele se bodo šteli predlogi, ki bodo oddani na sedež naročnika: Občina Sv. Jurij v Slov. goricah, Jurovski Dol 70/b, 2223 JUROVSKI DOL, do 21.06.2019 oziroma predlogi, ki bodo oddani priporočeno po pošti, najpozneje 21.06.2019.
 
Predlogi, ki bodo prispeli po roku se ne bodo odpirali in bodo vrnjeni naslovniku. Oddaja predloga pomeni, da se predlagatelj strinja s pogoji in merili razpisa.

8. Način dostave predlogov
Predlog je treba oddati v zaprti kuverti na naslov: Občina Sv. Jurij v Slov. goricah, Jurovski Dol 70/b, 2223 Jurovski Dol, s pripisom: »Ne odpiraj – RAZNA DRUŠTVA 2019«.
 
9. Oseba za dajanje informacij
Oseba za dajanje informacij v zvezi z javnim razpisom je Anja Majcenič, tel. št. 02/729 52 53, elektronska pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate..

10. Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo je mogoče dobiti na spletni strani www.obcinajurij.si in v prostorih Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, Jurovski Dol 70/b, 2223 Jurovski Dol, vsak delovni dan v času uradnih ur.

11. Rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu razpisa
Predlagatelji bodo o upravičenosti do sofinanciranja programov predvidoma obveščeni v petnajstih dneh po zaključeni obravnavi predlogov tričlanske komisije, ki jo je imenoval župan.
 
Komisija na podlagi meril in glede na razpoložljivo višino proračunskih sredstev pripravi predlog sofinanciranja posameznih prijavljenih programov in projektov. Predlog pregleda in izda ustrezno odločbo pristojni organ občinske uprave. Financiranje na razpisu izbranih programov in projektov se izvede na podlagi sklenjene pogodbe o sofinanciranju posameznega programa oz. projekta, v kateri se opredeli višina sredstev, obseg in realizacija programov in nalog ter način nadzora nad porabo sredstev.

Jurovski Dol, 20.05.2019
Zadeva: 033-1/2019-2
                                                                                  
                                                                       Občina Sv. Jurij v Slov. goricah
                                                                                      Peter Škrlec
                                                                                           Župan
 
 
 
 
 
 
Objavljeno: 20.05.2019
 
 
 

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE JAVNIH KULTURNIH PORGRAMOV IN KULTURNIH PROJEKTOV V OBČINI SV. JURIJ V SLOV. GORICAH ZA LETO 2019

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju javnih kulturnih programov in projektov v občini Sv. Jurij v Slov. goricah (Medobčinski uradni vestnik, št. 34/09, 36/17), Odloka o proračunu občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2019 (Medobčinski uradni vestnik, št. 30/18) in sprejetega Letnega programa kulture v občini Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2019, Občina Sv. Jurij v Slov. goricah objavlja
 
JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje javnih kulturnih programov in
kulturnih projektov  v občini Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2019

1. Naziv in sedež naročnika:
Občina Sv. Jurij v Slov. goricah
Jurovski Dol 70/b
2223 Jurovski Dol
Telefon: 02/729 52 50
Faks: 02/729 52 55
E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
 
2. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje naslednjih vsebin:
1. Javni kulturni programi
2. Javni kulturni projekti
2.1 Javne kulturne prireditve
2.2 Stroški delovanja društev, zvez in ostalih
 
3. Na javni razpis se lahko prijavijo:
- društva, zveze, ustanove, skladi, zavodi, klubi, gospodarske družbe in druge organizacije, registrirane oziroma ustanovljene za izvajanje kulturne dejavnosti
- posamezniki, ki so vpisani v razvid samozaposlenih v kulturi pri Ministrstvu za kulturo,
- javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja za obseg dejavnosti na področju kulture, ki ne sodi v osnovno dejavnost iz ustanovitvenega akta javnega zavoda.
 
4.  Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji:
- da se prijavijo na javni razpis na predpisanih obrazcih in v določenih rokih,
- da izkažejo nepridobitni značaj javnega kulturnega programa ali kulturnega projekta, s katerim kandidirajo za sofinanciranje iz javnih sredstev,
- imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih programov in projektov,
- da so v preteklih letih redno izpolnjevali pogodbene obveznosti za sredstva prejeta iz občinskega proračuna;
- imajo sedež  oziroma stalno prebivališče na območju Občine Sv. Jurij v Slov. goricah,
- imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki za izvedbo programa, delež lastnih sredstev, delež uporabnikov in delež sredstev, pridobljena iz drugih virov (občina, sponzorstva, donatorstva, volontersko delo....),
- da bodo sodelovali na prireditvah, ki jih bo organizirala občina, če bodo k temu pozvani,
- za posameznike, ki so vpisani v razvid samozaposlenih v kulturi pri Ministrstvu za kulturo je pogoj, da imajo stalno prebivališče na območju Občine Sv. Jurij v Slov. goricah.
 
5. Višina sredstev, ki je zagotovljena v proračunu Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2019, za sofinanciranje posameznih vsebin javnega razpisa:
1. Za javne kulturne programe sredstva v višini: 4.200,00 EUR
2. Za kulturne projekte v višini: 4.300,00 EUR, od tega:
2.1 Javne kulturne prireditve v višini: 2.900,00 EUR
2.2 Stroški delovanja društev, zvez ter ostalih izvajalcev v višini: 1.400,00 EUR.
 
6. Merila in kriteriji za dodelitev sredstev
Za ocenjevanje javnih kulturnih programov bodo upoštevana naslednja merila in kriteriji:
- vrsta  kulturne dejavnosti,
- kakovost izvedbe programa,
- število aktivnih članov in število sekcij, 
- število nastopov na javnih prireditvah,
- število opravljenih vaj in število mentorjev.
 
Za ocenjevanje javnih kulturnih prireditev bodo upoštevana naslednja merila in kriteriji:
- raven prireditve,
- število nastopajočih izvajalcev,
- tradicionalnost prireditve,
- pomen prireditve za širši  kulturni prostor,
- vzpostavitev osnov za partnerstvo.
 
Za ocenjevanje delovanja društev, zvez in ostalih bodo upoštevani:
- realizacija stroškov izvajalcev v preteklem letu in finančni načrt za tekoče leto.
 
7. Obdobje porabe sredstev:  
Dodeljena sredstva izvajalcem morajo biti porabljena v letu 2019 za namene, za katera so bila dodeljena oz. najkasneje do konca januarja leta 2020.
 
8. Informacije in dvig razpisne dokumentacije:
Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani www.obcinajurij.si. Dvignete pa jo lahko tudi v sprejemni pisarni v času uradni ur občine.
 
9. Rok in način oddaje vlog:
Vloga mora vsebovati en izpolnjen obrazec – splošni in obrazce 1, 2.1, in 2.2. Vloga lahko vsebuje več obrazcev, če prijavitelj prijavlja več programov oz. projektov.
 
Vloge na razpis morajo biti predložene najkasneje do srede, 08.05.2019. Za pravočasno prispele se bodo štele vloge, ki bodo oddane na sedež naročnika: Občina Sv. Jurij v Slov. goricah, Jurovski Dol 70/b, 2223 JUROVSKI DOL, do 08.05.2019 oziroma vloge, ki bodo oddane priporočeno po pošti, najpozneje 08.05.2019.
 
Vloge izpolnjene na razpisnih obrazcih morajo biti izpolnjene in oddane z vsemi prilogami ter dostavljene v zaprti kuverti s pripisom »Ne odpiraj – KULTURA 2019«.  Na hrbtni strani vloge mora biti naveden naziv in naslov prijavitelja. Vloge, ki bodo prispele po roku se ne bodo odpirale in bodo vrnjene naslovniku. Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja s pogoji ter merili razpisa.
 
10. Postopek dodelitve in rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu razpisa:
Odpiranje prejetih vlog bo vodila komisija in se bo izvedlo v roku 8 dni od roka za oddajo vlog. Prijavitelji, ki bodo oddali nepopolne vloge, bodo pozvani k dopolnitvi. Vloge, ki ne bodo  dopolnjene v pozivnem roku, bodo s sklepom zavržene. S strani strokovne komisije bo opravljeno vrednotenje popolnih vlog po merilih in kriterijih iz javnega razpisa. Odločba, s katero bo odločeno, katere kulturne programe in projekte se bo sprejelo v sofinanciranje in v katerem deležu ter katere ne, bo izdana najkasneje v roku 30 dni po zaključku javnega razpisa. V 8 dneh od prejema odločbe se morajo izbrani izvajalci odločiti o podpisu pogodbe ali pritožbi zoper odločbo. Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljene medsebojne pravice in obveznosti glede izvedbe programov in projektov.
              
11. Kontaktna oseba za dodatne informacije:
Za dodatne informacije glede objavljenega javnega razpisa lahko pokličete na telefon 02/729 52 53 (Anja Majcenič) ali pišete na elektronsko pošto: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate..
 
Datum: 08.04.2019
Zadeva: 610-2/2019-2

                                                                      Občina Sv. Jurij v Slov. goricah
                                                                                     Peter Škrlec
                                                                                           Župan
 
 
 

Vreme

Spletna stran Občine Sveti Jurij v Slovenskih Goricah uporablja piškotke zaradi boljšega delovanja in zagotavljanja storitev spletne strani. Več o piškotkih