NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE za neodplačno pridobitev zemljišča za dosego javne koristi (k.o. Vukovje)

                                                                                                         

V skladu s 23. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12 in 47/13 - ZDU-1G, 50/14 in 90/14-ZDU-1) in na podlagi prvega odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13) Občina Sv. Jurij v Slov. goricah objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE za neodplačno pridobitev zemljišča za dosego javne koristi

1.  Predmet neodplačne pridobitve je zemljišče parc. št. 904/2, k.o. Vukovje.

2. Pogodba o neodplačnem prenosu zemljišča za dosego javne koristi bo sklenjena z lastnikom po izteku najmanj 15 dnevnega roka od dneva objave te namere na spletni strani Občine Sv. Jurij v Slov. goricah.

Jurovski Dol, 21.01.2015
Zadeva: 478-19/2014-4

                                                                                              Občina Sv. Jurij v Slov. goricah                                                                                                               Peter Škrlec                                                                                                                   Župan