Odločba o ukitnitvi statusa javnega dobra

 

Številka: 478-3/2015-2
Datum: 08.04.2015

Občinska uprava Občine Sv. Jurij v Slov. goricah izdaja na podlagi 67. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12-ZUJF, 14/15-ZUUJFO), 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04-uradno prečiščeno besedilo, 14/05-popr., 92/05-ZJC-B, 93/05-ZVMS, 111/05-Odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 - ZRud-1, 20/11-Odl. US, 57/12, 101/13 – ZdavNepr, 110/13, 19/15) in Sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra (Medobčinski uradni vestnik, št. 3/15) v upravni zadevi ukinitve statusa grajenega javnega dobra, po uradni dolžnosti, naslednjo

ODLOČBO o ukinitvi statusa javnega dobra

1. Spodaj navedenim nepremičninam:

parc. št.    katastrska občina ID številka 
 660/5 528 - Malna  1117416 
 660/6 528 - Malna 1117417
 660/7 528 - Malna   1955994
 660/9 528 - Malna  6392747
 660/10 528 - Malna  6392746

 se ukine status javnega dobra in postaneta last Občine Sv. Jurij v Slov. goricah.

2. Po pravnomočnosti te odločbe se v zemljiški knjigi pri nepremičninah navedenih v 1. točki izreka te odločbe, vknjiži lastninska pravica na ime: Občino Sv. Jurij v Slov. goricah, Jurovski Dol 70/b, 2223 Jurovski Dol, matična številka: 2242877000, do celote (1/1).

3 Posebni stroški postopka niso nastali.

Obrazložitev:

V skladu s 1. odst. 23. čl. Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04-uradno prečiščeno besedilo, 14/05-popr., 92/05-ZJC-B, 93/05-ZVMS, 111/05-Odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 - ZRud-1, 20/11-Odl. US, 57/12, 101/13 - ZDavNepr in 110/13, v nadaljevanju ZGO-1) se lahko objektu oziroma delu objekta, ki ima pridobljen status grajenega javnega dobra lokalnega pomena, takšen status odvzame z odločbo, ki jo na podlagi sklepa pristojnega občinskega organa po uradni dolžnosti izda tisti upravni organ, ki je status podelil.

Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah je na 5. redni seji, dne 05.02.2015, na predlog župana odločal o ukinitvi statusa javnega dobra na zemljiščih iz 1. točke izreka te odločbe in sprejel Sklep o ukinitvi javnega dobra (Medobčinski uradni vestnik, št. 3/15). Nepremičnine 660/5, 660/6, 660/7, 660/9 in 660/10, vse k.o. Malna, predstavljajo javno dobro, saj je po le-teh v preteklosti potekala cesta. Danes se nepremičnine ne uporabljajo več v funkciji javnega dobra in ne služijo več namenu splošne rabe, kategorizirana javna pot oz. lokalna cesta pa dejansko poteka po drugih zemljiščih.

Po tretjem odstavku 23. člena ZGO-1 se odločba o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra po pravnomočnosti pošlje pristojnemu sodišču, ki po uradni dolžnosti iz zemljiške knjige izbriše status grajenega javnega dobra ter pri zemljiščih iz prve točke izreka te odločbe vknjiži lastninsko pravico v korist Občine Sv. Jurij v Slov. goricah.

Glede na to, da v tem postopku stroški niso nastali, je o stroških odločeno kot izhaja iz 3. točke izreka te odločbe.

Vročitev te odločbe se v skladu z 94. čl. Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 - uradno prečiščeno besedilo, 105/06 - ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) izvede z javnim naznanilom na oglasni deski in na spletni strani Občine Sv. Jurij v Slov. goricah.

Glede na navedeno je odločba utemeljena.

Odločba je izdana po uradi dolžnosti in je po 22. čl. in 2 točki 23. čl. Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10-uradno prečiščeno besedilo, 14/15-ZUUJFO, v nadaljevanju ZUT) takse prosta.

Pouk o pravnem sredstvu:  Zoper to odločbo je dovoljena pritožba na župana Občine Sv. Jurij v Slov. goricah v roku 15 dni po vročitvi odločbe. Pritožba se lahko vloži pisno ali ustno na zapisnik pri organu, ki je odločbo izdal. Po tarifni številki 2 ZUT znaša upravna taksa za pritožbo 18,12 EUR.

Postopek vodila:
Jasna Senekovič, univ. dipl. prav.
Višji svetovalec                                                                                                                                                                          Samo Kristl, dipl. upr. org.                                                                                                   Direktor občinske uprave

 

Vročiti:
- z javnim naznanilom na oglasni deski in spletni strani Občine Sv. Jurij v Slov. goricah.

Po pravnomočnosti odločbo prejme:
- elektronska zemljiška knjiga.

Vložiti:
- v zadevo.