Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za neodplačno pridobitev zemljišč za dosego javne koristi

Občina Sv. Jurij v Slov. goricah objavlja na podlagi 1 odst. 40 čl. Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12) objavlja


NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE
za neodplačno pridobitev zemljišč za dosego javne koristi

1.
Predmet neodplačne pridobitve sta zemljišči parc. št. 29/12 k.o. Jurovski Dol in parc. št. 29/19, k.o. Jurovski Dol.

2.
Pogodba o neodplačnem prenosu zemljišča za dosego javne koristi bo sklenjena s solastnikoma po izteku najmanj 15 dnevnega roka od dneva objave te namere na spletni strani Občine Sv. Jurij v Slov. goricah.

Jurovski Dol, 30.08.2012
Zadeva: 478-5/2011-2
 

                                                                                           Občina Sv. Jurij v Slov. goricah
                                                                                                            Peter Škrlec
                                                                                                                  Župan
Objaviti:
- www.obcinajurij.si.

Vložiti:
- v zadevo.