Namera o sklenitvi neposredne pogodbe 2011

Občina Sv. Jurij v Slov. goricah objavlja na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 86/10) in 4. odst. 48. čl. Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS, št. 84/07, 94/07, 100/09, 49/10)


NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE


1. Predmet razpolaganja s stvarnim premoženjem bo zemljišče, parc. št. 546/2, cesta v izmeri 114 m2, k.o. Jurovski Dol, v vrednosti 570,00 EUR.

2. Prodajna pogodba bo sklenjena po izteku najmanj 15 dnevnega roka od dneva objave te namere na spletni strani Občine Sv. Jurij v Slov. goricah.
 

Jurovski Dol, 15.03.2011
Zadeva: 478-2/2011-3


                                                                                              Občina Sv. Jurij v Slov. goricah
                                                                                                              Peter Škrlec
                                                                                                                   Župan