JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE SV. JURIJ V SLOV. GORICAH

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine Sv. Jurij v Slov. goricah na podlagi 12. čl. Odloka o priznanjih Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 4/11) objavlja

JAVNI RAZPIS
za podelitev priznanj Občine Sv. Jurij v Slov. goricah
 

1. Predmet javnega razpisa – vrsta in število posameznih priznanj
Občina Sv. Jurij v Slov. goricah podeljuje naslednja priznanja:
- Jurijev zlatnik,
- Jurijev srebrnik,
- priznanje Občine Sv. Jurij v Slov. goricah.

1.1 Jurijev zlatnik
Jurijev zlatnik se podeljuje posamezniku za življenjsko delo, večletne uspehe ali enkratne izjemne dosežke trajnega pomena oz. skupinam občanov, društvom in drugim pravnim osebam za večletne uspehe in dosežke, s katerimi povečujejo ugled občine na gospodarskem, družbenem ali drugem področju življenja in dela.

Prejemnik Jurijevega zlatnika je lahko fizična ali pravna oseba, ki je že prejela Jurijev srebrnik.

V koledarskem letu se lahko podeli največ en Jurijev zlatnik.

1.2 Jurijev srebrnik
Jurijev srebrnik se podeljuje zaslužnim občanom in pravnim osebam:
- ki v daljšem časovnem obdobju dosegajo izredne uspehe in rezultate na področjih, kjer delujejo in s tem bistveno pripomorejo k razvoju in ugledu občine,
- ki s svojim odnosom do dela, gospodarnostjo, uvajanjem racionalnih novosti, posebnim naporom in prizadevanji dosegajo v daljšem časovnem obdobju izredne uspehe in rezultate, ki imajo velik pomen za Občino Sv. Jurij v Slov. goricah.

Prejemnik Jurijevega srebrnika je lahko fizična ali pravna oseba, ki je že prejela priznanje Občine Sv. Jurij v Slov. goricah.

V koledarskem letu se lahko podelita največ dva Jurijeva srebrnika.

1.3 Priznanje Občine Sv. Jurij v Slov. goricah
Priznanje Občine Sv. Jurij v Slov. goricah se podeljuje posameznikom, družbam, zavodom, društvom in drugim pravnim osebam za enkratne uspehe v zadnjem obdobju in kot vzpodbuda za nadaljnje ustvarjalno delo.

V koledarskem letu se lahko podelijo največ štiri priznanja Občine Sv. Jurij v Slov. goricah.

2. Prejemniki
Prejemniki priznaj Občine Sv. Jurij v Slov. goricah so zaslužni občani, drugi posamezniki, podjetja, zavodi, društva in skupine, združenja in druge pravne osebe za dosežke na področju gospodarstva, šolstva, kulture, znanosti, športa, ekologije, zaščite in reševanja, na humanitarnem področju in na drugih področjih človekove ustvarjalnosti, ki prispevajo k boljšemu, kvalitetnejšemu in popolnejšemu življenju občanov in imajo pomen za razvoj in ugled Občine Sv. Jurij v Slov. goricah.

3. Predlagatelji
Predlog za podelitev priznanj lahko poda vsak občan in pravna oseba z bivališčem oz. sedežem na območju Občine Sv. Jurij v Slov. goricah.

4. Predlog za podelitev
Predlog za podelitev priznanja mora vsebovati:
- podatke o kandidatu: ime in priimek oz. naziv pravne osebe ter naslov,
- podatke o predlagatelju: ime in priimek oz. naziv pravne osebe,
- vrsta priznanja, za katero se podajo predlog (Jurijev zlatnik, Jurijev srebrnik ali priznanje Občine Sv. Jurij v Slov. goricah),
- utemeljitev predloga, ki mora biti jasna in konkretna, s poudarkom na podrobnejšem opisu rezultatov, dosežkov, uspeha ali dela kandidata, zaradi katerih se predlaga,
- listine, ki potrjujejo vse navedeno iz prejšnje alineje,
- datum in podpis predloga s strani predlagatelja.

5. Rok za predložitev predlogov in način oddaje
Predlogi za podelitev priznanj morajo biti podani na naslov Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, Komisija za mandatna vprašanja volitve in imenovanja, Jurovski Dol 70/b, 2223 Jurovski Dol s pripisom »za občinska priznanja«, osebno ali po pošti. Predlogi se oddajo v zaprti kuverti z navedenim polnim imenom ali nazivom predlagatelja na zadnji strani kuverte. Rok za oddajo predlogov je sreda, 06.04.2011 do 17. ure.

Po preteku roka, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (v nadaljevanju Komisija) najprej preveri, ali je predlog mogoče obravnavati. V kolikor manjkajo posamezni podatki, komisija predlagatelja pozove, da predlog v 8 dneh dopolni. Če predlagatelj svojega predloga ne dopolni, Komisija predlog zavrne.

Komisija lahko, ne glede na predlog predlagatelja in upoštevaje vsebino utemeljitve predloga za priznanje, spremeni vrsto priznanja.

V primeru, da je predlogov več, kot je razpisanih priznanj, Komisija predloge točkuje po kriterijih iz 18. čl. Odloka o priznanjih Občine Sv. Jurij v Slov. goricah.

6. Informacije o javnem razpisu
Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko zainteresirani prejmejo na Občini Sv. Jurij v Slov. goricah, kontaktna oseba Jasna Senekovič, tel. 02/729 52 53 ali na e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..


Jurovski Dol, 18.03.2011
Zadeva: 030-3/2011-1


                                                                                           Komisija za mandatna vprašanja,
                                                                                                    volitve in imenovanja
                                                                                                           Gregor Nudl
                                                                                                            Predsednik

PRENOS:
docPredlog
pdfDosedanji prejemniki priznanj