JAVNI POZIV za predlaganje kandidatov stalnih delovnih teles Občine Sv. Jurij v Slov. goricah

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja na podlagi 24. čl. Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 16/10), objavlja
 

JAVNI POZIV
za predlaganje kandidatov stalnih delovnih teles občinskega sveta in nadzornega odbora
Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za mandatno obdobje 2010-2014


Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja poziva politične stranke in druge zainteresirane, da do torka, 23.11.2010 do 12. ure podajo predloge za imenovanja članov v stalna delovna telesa (odbore in komisije) Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za mandatno obdobje 2010-2014. Glede na sestavo komisij in odborov, ki štejejo pet članov, od katerih so trije člani, člani občinskega sveta, je za popolno sestavo potrebno še naslednje število članov:
- 2 člana v Statutarno – pravno komisijo,
- 2 člana v Odbor za družbene dejavnosti,
- 2 člana v Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in finance,
- 2 člana v Odbor za komunalno in gospodarsko infrastrukturo, varovanje okolja in urejanje prostora,
- 3 člane v Nadzorni odbor Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, ki šteje 3 člane.

Komisije in odbori v okviru svojega delovnega področja, v skladu s Poslovnikom občinskega sveta (MUV, št. 16/10) obravnavajo zadeve iz pristojnosti občinskega sveta in dajejo občinskemu svetu mnenja in predloge.

Članstvo v komisiji ali odboru ni združljivo s članstvom v nadzornem odboru občine ali z delom v občinski upravi.

Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov.

Pri razvrščanju kandidatov v posamezna delovna telesa bo Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja upoštevala tudi izobrazbo in delovne izkušnje posameznih kandidatov in jih glede na navedeno predlagala v odbore oz. komisije, povezane z njihovim delovnim področjem.

Predlogu je potrebno priložiti izjavo kandidata o strinjanju s predlogom oz. imenovanjem v odbor oz. komisijo.

Pisne predloge dostavite na naslov Občina Sv. Jurij v Slov. goricah, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Jurovski Dol 70/b, 2223 Jurovski Dol, do torka 23.11.2010 do 12. ure.

Kasneje prispelih predlogov Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ne bo upoštevala.

                                                                                        Komisija za mandatna vprašanja,
                                                                                                   volitve in imenovanja
                                                                                                          Gregor Nudl
                                                                                                           Predsednik

pdfIZJAVA o strinjanju z imenovanjem v stalno delovno mesto Občine Sveti Jurij.pdf