Javni poziv za oddajo predlogov prejemnikov priznanj občine in Jurijevega srebrnika

Na podlagi 59. čl. Poslovnika občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 7/07, 33/07) in 23. člena Odloka o grbu, zastavi in občinskem prazniku Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 36/07), Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, objavlja
 

JAVNI POZIV
ZA ODDAJO PREDLOGOV PREJEMNIKOV
PRIZNANJ OBČINE SV. JURIJ V SLOV. GORICAH
IN JURIJEVEGA SREBRNIKA
OB 4. OBČINSKEM PRAZNIKU
OBČINE SV. JURIJ V SLOV. GORICAH


1. Predmet javnega poziva
Predmet javnega poziva je nabor in izbor oseb, društev in drugih organizacij, ki so svojim delovanjem in udejstvovanjem na raznih področjih dosegle uspeh oz. dosežek.

V skladu s 23. čl. Odloka o grbu, zastavi in občinskem prazniku v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 36/07), se v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah podeljujejo naslednja priznanja:
a) Priznanje Občine Sv. Jurij v Slov. goricah
b) Jurijev srebrnik

2. Pogoj
Prejemnik priznanja Občine Sv. Jurij v Slov. goricah oz. Jurijevega srebrnika mora imeti prijavljeno stalno prebivališče na območju Občine Sv. Jurij v Slov. goricah.

3. Merila
3.1 Priznanja Občine Sv. Jurij v Slov. goricah
Za prejemnika priznanja Občine Sv. Jurij v Slov. goricah je lahko predlagana oseba, ki je s svojim udejstvovanjem na raznih področjih (znanost, umetnost, kultura, šport, gospodarstvo, prostovoljstvo, humanitarna dejavnost idr.) v zadnjem letu dosegla uspehe.

3.2 Jurijev srebrnik
Jurijev srebrnik ima pomen zahvale in priznanja za dolgoletno uspešno delo oz. enkratno delo posebnega značaja na različnih področjih (znanost, umetnost, kultura, šport, gospodarstvo, prostovoljstvo, humanitarna dejavnost idr.) in ga lahko prejme oseba, ki si s svojim dolgoletnim delom zasluži zahvalo in priznanje.

4. Način oddaje predlogov
Predlog za prejemnika priznanja Občine Sv. Jurij v Slov. goricah in za prejemnika Jurijevega srebrnika lahko predlaga vsakdo na obrazcu, ki mora vsebovati predlagatelja prejemnika, prejemnika priznanja Občine Sv. Jurij v Slov. goricah oz. Jurijevega srebrnika z osnovnimi podatki, (ime in priimek ter naslov, če je predlagana fizična oseba oz. naziv in sedež v primeru, da je predlagana pravna oseba) in utemeljitev danega predloga.

Obrazca (Predlog prejemnika priznanja Občine Sv. Jurij v Slov. goricah in Predlog prejemnika Jurijevega srebrnika) sta na razpolago v prostorih Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, Jurovski Dol 70/b in na spletni strani www.obcinajurij.si, pod Aktualno in pod Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

Izpolnjen obrazec se do vključno ponedeljka, 29.03.2010 do 12. ure, vloži neposredno ali pošlje po pošti na Občino Sv. Jurij v Slov. goricah, Jurovski Dol 70/b, 2223 Jurovski Dol. Vsi predlogi, ki bodo na zgornji naslov prispeli kasneje, ne bodo upoštevani.

Priloga javnega poziva so dosedanji prejemniki priznanj in Jurijevega srebrnika.

5. Izidi javnega poziva
O končnih prejemnikih nagrad bo na podlagi prejetih predlogov na svoji redni seji odločala Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, najkasneje v osmih dneh po roku, določenem za oddajo predlogov. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja bo predlog prejemnikov priznaj Občine Sv. Jurij v Slov. goricah in Jurijevega srebrnika posredovala v obravnavo in odločanje Občinskemu svetu Občine Sv. Jurij v Slov. goricah.

Občinska priznanja in Jurijev srebrnik se bodo podeljevali na osrednji proslavi ob 4. občinskem prazniku Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, v petek, 23.04.2010.

6. Dodatne informacije
Za dajanje informacij v zvezi z javnim pozivom je odgovorna oseba Jasna Senekovič, zaposlena v občinski upravi na delovnem mestu svetovalec za splošne in pravne zadeve, družbene dejavnosti in turizem, telefon številka: (02) 729 52 53, vsak delavnik med 8. in 14. uro.

Jurovski Dol, 12.03.2010
Zadeva: 030-2/2010-1

                                                                     Predsednik Komisije za mandatna vprašanja,
                                                                                        volitve in imenovanja
                                                                                               Gregor Nudl

PRENOS:
pdfPredlog prejemnika Jurijevega srebrnika PDF
docPredlog za prejemnika Jurijevega srebrnika DOC
pdfDosedanji prejemniki