Javni razpisi     obcinskisvet     obrazci     kijz     vprasaj

panorama-jurij3

JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV FINANČNIH NAGRAD DIJAKOM IN ŠTUDENTOM V OBČINI SV. JURIJ V SLOV. GORICAH ZA ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 2018/2019

Občina Sv. Jurij v Slov. goricah na podlagi 5. čl. Pravilnika o podeljevanju finančnih nagrad dijakom in študentom Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (Medobčinski uradni vestnik, št. 13/14, 36/17, 15/19) in Odloka o proračunu Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2019 (Medobčinski uradni vestnik, št. 30/18, 8/19), objavlja
 
JAVNI  RAZPIS
za podelitev finančnih nagrad dijakom in študentom
v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah
za šolsko/študijsko leto 2018/2019

1. Naziv in sedež naročnika
Občina Sv. Jurij v Slov. goricah
Jurovski Dol 70/b
2223 Jurovski Dol
 
2. Predmet razpisa
Občina Sv. Jurij v Slov. goricah razpisuje finančna sredstva iz proračuna Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za podelitev finančnih nagrad dijakom in študentom, ki izpolnjujejo pogoje in merila, določene s Pravilnikom o podeljevanju finančnih nagrad dijakom in študentom Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (Medobčinski uradni vestnik, št. 13/14, 36/17,15/19).
 
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati
Na javni razpis se lahko prijavijo:
 
a) dijaki, ki:
- imajo prijavljeno stalno prebivališče na območju Občine Sv. Jurij v Slov. goricah,
- niso v delovnem razmerju in
- ne opravljajo pridobitne dejavnosti oz. nimajo statusa samostojnega podjetnika;
 
b) študenti 1. in 2. bolonjske stopnje, ki:
- imajo prijavljeno stalno prebivališče na območju Občine Sv. Jurij v Slov. goricah,
- niso v delovnem razmerju in
- ne opravljajo pridobitne dejavnosti in nimajo statusa samostojnega podjetnika;
 
c) študenti podiplomskega študija 3. bolonjske stopnje, ki:
- imajo prijavljeno stalno prebivališče na območju Občine Sv. Jurij v Slov. goricah in zagovarjajo doktorsko disertacijo v študijskem letu 2018/2019.
 
4. Merila in kriteriji za ocenjevanje in vrednotenje vlog
Za ocenjevanje prijav se uporabljajo merila in kriteriji za ocenjevanje in vrednotenje vlog, določeni s Pravilnikom o podeljevanju finančnih nagrad dijakom in študentom Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (Medobčinski uradni vestnik, št. 13/14, 36/17, 15/19) in sicer:
 
 a) dijaki
- opravljena poklicna matura z doseženimi najmanj 19 točkami,
- opravljena splošna matura z doseženimi najmanj 27 točkami,
- dosežen naziv »zlati maturant« na poklicni maturi,
- dosežen naziv »zlati maturant« na splošni maturi,
- doseženo najmanj 3. mesto na državnih ali mednarodnih tekmovanjih ali drugih srečanjih oz. izkaz intelektualne ali umetniške nadarjenosti.
 
b) študenti dodiplomskega in podiplomskega študija
- izdelana diplomska naloga v visokošolskem strokovnem študijskem programu ali univerzitetnem študijskem programu/I. bolonjska stopnja in povprečna ocena 9,00 v vseh letih študija,
- izdelana magistrska naloga v magistrskem študijskem programu ali enovitem magistrskem študijskem programu/II. bolonjska stopnja in povprečna ocena 9,00 v vseh letih študija,
- izdelana doktorska disertacija/III. bolonjska stopnja,
- izdelana diplomska oz. magistrska naloga vezana na območje občine,
- doseženo najmanj 3. mesto na državnih ali mednarodnih tekmovanjih ali drugih srečanjih oz. izkazuje intelektualno ali umetniško nadarjenost.
 
Če študentu ob zaključku šolanja ni potrebno posebej izdelati zaključne oz. diplomske naloge, dela ali seminarja, se za pridobitev finančne nagrade šteje njegova povprečna ocena študija, ki mora biti vsaj 9,0.
 
5. Višina sredstev
Predvidena višina razpisanih sredstev za podelitev finančnih nagrad dijakom in študentom v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah v letu 2019 je do 2.500,00 EUR.

6. Rok, do katerega morajo biti vloge predložene
Rok za oddajo vlog z ustreznimi prilogami in dokazili s strani dijakov oz. njihovih zakonitih zastopnikov in študentov, je vključno do petka, 18.10.2019 do 12. ure.
 
Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če do navedenega roka prispe na sedež občine, ne glede na način dostave. Vloge, oddane po preteku razpisnega roka, bodo s sklepom zavržene.

7. Način dostave vlog
Dijaki in študentje, ki se prijavijo na javni razpis, pošljejo svoje vloge z ustreznimi prilogami v zaprti kuverti s priporočeno pošiljko ali jih oddajo osebno na naslov: Občina Sv. Jurij v Slov. goricah, Jurovski Dol 70b, 2223 Jurovski Dol s pripisom: »Finančne nagrade dijakom in študentom 2018/2019 - ne odpiraj«. Na hrbtni strani kuverte morajo biti navedeni osnovni podatki prijavitelja (ime, priimek, naslov).
 
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dobijo informacije in prevzamejo razpisno dokumentacijo
Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom so vam na voljo na sedežu občine, preko elektronskega naslova: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. ali telefona: 02/729 52 53 (Jasna Senekovič) v času uradnih ur.
 
Razpisno dokumentacijo je mogoče v času uradnih ur dvigniti na sedežu občine na naslovu Jurovski Dol 70/b, 2223 Jurovski Dol. Razpisna dokumentacija je na razpolago tudi na spletni strani občine www.obcinajurij.si.
 
9. Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu javnega razpisa
Odbor za družbene dejavnosti bo vloge pregledal najkasneje v 15-ih dneh po poteku razpisnega roka, nakar bo občinska uprava v roku osmih dni od odpiranja vlog pisno pozvala tiste vlagatelje, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo in jim določila rok za dopolnitev. Po dopolnitvi vlog bo Odbor za družbene dejavnosti izdelal predlog podelitve finančnih nagrad, občinska uprava pa bo na podlagi predloga izdala odločbe o podelitvi finančnih nagrad.
 

Jurovski Dol, 02.09.2019
Zadeva: 608-1/2019-1
    
 
                                                                     Občina Sv. Jurij v Slov. goricah     
                                                                                    Peter Škrlec
                                                                                         Župan
 
 
 

 

Vreme

Spletna stran Občine Sveti Jurij v Slovenskih Goricah uporablja piškotke zaradi boljšega delovanja in zagotavljanja storitev spletne strani. Več o piškotkih