Javni razpisi     obcinskisvet     obrazci     kijz     vprasaj

panorama-jurij3

11.redna seja Občinskega sveta

Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah je v četrtek, 18.06.2020 zasedal na 11. redni seji. Seja je tokrat zaradi zagotavljanja varnostnih ukrepov, ki jih za preprečitev širjenja koronavirusa covid-19 priporoča NIJZ, potekala v prostorih Kulturnega doma Jurovski Dol.
Po dobrem letu dni je Občinski svet ponovno zasedal v polni sestavi, torej z vsemi devetimi člani. Po drugih izvedenih nadomestnih volitvah v tem mandatu, je namreč Občinski svet potrdil mandat novoizvoljenemu članu Občinskega sveta, Robertu Kukovcu iz Zg. Partinja. Izid volitev na nadomestnih volitvah za člana Občinskega sveta v volilni enoti 2, za naselji Partinje in Varda je predstavila predsednica Občinske volilne komisije, Simona Bauman. Robert Kukovec je bil kot nadomestni član imenovan tudi v Odbor za družbene dejavnosti Občine Sv. Jurij v Slov. goricah in prav tako kot nadomestni predstavnik ustanovitelja imenovan v Svet zavoda JVIZ in VVZ OŠ Jožeta Hudalesa.
Članici in članom Občinskega sveta je bil s strani direktorja Mariborskega vodovoda d.d., Danila Burnača, predstavljen Elaborat o oblikovanju cen gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2020, s katerim je izvajalec gospodarske javne službe predlagal spremembo cene vode. Cena vode je bila nazadnje spremenjena v letu 2017 in je začela veljati s 01.01.2018. Po besedah direktorja Danila Burnača je predvsem zaradi dviga minimalne plače in ostalih stroškov (poštne storitve, drugi materialni stroški) predlagano minimalno zvišanje cene vode, in sicer:
- cena vodarine se iz 0,8240 EUR/m3 povečuje na 0,8438 EUR/m3,
- cena omrežnine za osnovni faktor omrežnine (priključek DN 13 in 20) se povečuje iz 8,11 na 8,36 EUR.
Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah predlagano ceno potrdil, nove cene pa bodo pričele veljati s 01.07.2020.
Za štiričlansko družino se strošek porabe vode ob predpostavki, da porabi 16m3 vode na mesec, tako povečuje za okrog 0,57 EUR.
Občinski svet je podal soglasje predlagani sistemizaciji delovnih mest za vrtec pri Osnovni šoli Jožeta Hudalesa Jurovski Dol za šolsko leto 2020/2021 in povečal normativ v vsakem oddelku vrtca. Vesna Breznik, ravnateljica JVIZ in VVZ OŠ Jožeta Hudalesa Jurovski Dol je pojasnila, da bistvenih sprememb v primerjavi z letošnjim letom pri sistemizaciji ni, saj so delovna mesta sistemizirana na podlagi števila oddelkov, ki ostajajo enaki, torej 5. Do manjše spremembe prihaja zgolj pri deležu delovnega mesta v kuhinji, zaradi večjega števila otrok, delovno mesto pa sistemizira glede na čas priprave obrokov. V petih oddelkih vrtca bo v naslednjem letu skupaj 95 otrok, vse skupine so homogene, kar pomeni, da bodo vanje vključeni otroci v starostnem razponu do enega leta. Ob številki 95 otrok je že upoštevan povečan normativ, torej dodatno dva otroka v vsaki skupini vrtca. Kljub temu, da je vpisanih največ otrok doslej, so še zmeraj trije otroci na čakalni listi, zato občina in šola že delujeta v smeri dograditve vrtca.
Na seji so bili člani sveta seznanjeni tudi s poročili o delu v letu 2019, in sicer poročilom o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva Maribor in poročilom Nadzornega odbora Občine Sv. Jurij v Slov. goricah. Danijel Železnjak, inšpektor Medobčinskega inšpektorata in redarstva Maribor, je povedal, da je bilo v letu 2019 izvedenih nekaj manj kot 120 inšpekcijskih pregledov, ki so bili povezani z nedovoljenim odlaganjem odpadkov, odvajanjem odpadnih voda in cestno problematiko. Delo redarstva v letu 2019 je predstavil redar Medobčinskega inšpektorata in redarstva, Robert Merc. Redarstvo je v letu 2019 izvedlo 38 nadzorov, in sicer v zvezi z napačnim parkiranjem, glede javnega reda in miru ter drugo, pri katerih pa do sankcij v smislu denarnih kazni ni prišlo.
V Svet Območne izpostave Javnega sklada za kulturne dejavnosti RS v Lenartu je kot predstavnika občine za štiri letni mandat Občinski svet na predlog Kulturnega društva Ivan Cankar Jurovski Dol, imenoval Simono Črnčec.
Župan Peter Škrlec je na seji člane sveta seznanil tudi z imenovanjem podžupana. Funkcijo podžupana Občine Sv. Jurij v Slov. goricah od 01.03.2020 opravlja Miroslav Breznik.

DSCN9601DSCN9604DSCN9618DSCN9628DSCN9636DSCN9640DSCN9642DSCN9644

 

Vreme

Spletna stran Občine Sveti Jurij v Slovenskih Goricah uporablja piškotke zaradi boljšega delovanja in zagotavljanja storitev spletne strani. Več o piškotkih