Javni razpisi     obcinskisvet     obrazci     kijz     vprasaj

panorama-jurij3

19.redna seja Občinskega sveta

Na podlagi 22. in 23. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 16/10), sklicujem

19. redno sejo
Občinskega sveta občine Sv. Jurij v Slov. goricah,
ki bo v četrtek, 24. 10. 2013 ob 17. uri
v sejni sobi občine Sv. Jurij v Slov. goricah, Jurovski Dol 70/B.
 

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

1.Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
2.Potrditev zapisnika 18. redne seje
3.Pobude in vprašanja članov občinskega sveta
4.Odlok o drugem rebalansu Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2013
5.Razno

Prosim za zanesljivo udeležbo ob napovedanem času!

                                                                                           Občina Sv. Jurij v Slov. goricah
                                                                                                            Peter Škrlec
                                                                                                                 Župan

PRENOS:
pdfGradivo za 19.redno sejo

Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah je v četrtek, 24.10.2013 zasedal na 19. redni seji, na kateri je soglasno sprejel Odlok o drugem rebalansu proračuna Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2013. Rebalans proračuna Občine Sv. Jurij v Slov. goricah je bil nujen predvsem zaradi spremembe v Načrtu razvojnih programov 2013-2016 – Rekonstrukcija občinskih cest – ZFO. Za črpanje sredstev je bilo potrebno prilagoditi znesek razpoložljivega deleža sredstev občine za sofinanciranje investicij po 21. čl. ZFO. V rebalans pa so vključene tudi nekatere spremembe po proračunski postavkah, za katere se je na podlagi dosedanje realizacije predvidelo povečanje ali zmanjšanje. V rebalansu proračuna znašajo skupni prihodki proračuna 2.609.534,49 EUR in se glede na sprejeti proračun niso spremenili. Spremembe so bile sprejete samo med posameznimi konti. Skupni odhodki znašajo 2.736.926,12 EUR in se prav tako niso spremenili glede na sprejeti proračun.

Ob koncu seje je župan Peter Škrlec člane Občinskega sveta seznanil s sprejetimi zaključki vseslovenskega srečanja županov z Vlado RS, ki je bilo v sredo, 23.10.2013 v Celju v organizaciji Združenja občin Slovenije (ZOS) in Skupnosti občin Slovenije (SOS). Okrog sto županov, ki se je udeležilo srečanja, je razpravljalo o  predlogu Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2014 in 2015, predlogu novele  Zakona o financiranju občin in predlogu teritorialne reorganizacije lokalne samouprave, reorganizaciji javne uprave, zakonu o uravnoteženju javnih financ občin, predlogu Zakona o davku na nepremičnine, črpanju evropskih sredstev v sedanji in prihodnji finančni perspektivi ter pripravi dokumentov za prihodnjo finančno perspektivo. Ker se vladni predstavniki srečanja niso udeležili, bodo jim sprejeti sklepi srečanja posredovani preko predstavnikov ZOS in SOS.

19.redna seja1  19.redna seja2  19.redna seja3 

Vreme

Spletna stran Občine Sveti Jurij v Slovenskih Goricah uporablja piškotke zaradi boljšega delovanja in zagotavljanja storitev spletne strani. Več o piškotkih