Javni razpisi     obcinskisvet     obrazci     kijz     vprasaj

panorama-jurij3

15.redna seja Občinskega sveta

Župan Peter Škrlec je sklical zadnjo sejo Občinskega sveta v letošnjem letu, ki bo v četrtek, 20.12.2012 ob 17. uri.

Več najdete v prilogah.

PRENOS:
jpgVabilo
pdfGradivo za 15. redno sejo
pdfGradivo k točki 5:PREDLOG PRORAČUNA OBČINE SV. JURIJ V SLOV. GORICAH ZA LETO 2013
pdfGradivo k točki 10: Program oskrbe s pitno vodo za leto 2013

Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah je v četrtek, 20.12.2012 zasedal na 15. redni seji, na kateri je sprejel predlagan proračun občine za leto 2013. Sprejet proračun določa v višini 2.819.535 eur prihodkov in v višini 2.939.657 eur odhodkov. S sprejemom proračuna bo županu Petru Škrlecu omogočeno izvrševanje investicijskih projektov, ki so že v teku (npr. Ureditev kulturnega doma Jurovski Dol) in drugih projektov, ki se pripravljajo za leto 2013 (npr. Energetska sanacija telovadnice pri osnovni šoli JVIZ in VVZ OŠ Jožeta Hudalesa). Prav tako pa se bodo tudi v letu 2013 pripravljali razni javni razpisi za društvene dejavnosti in nadaljevale ostale aktivnosti, ki spadajo v pristojnost lokalne samouprave. Tako se je občinski svet soglasno strinjal tudi s predlaganima letnima programoma, ki se nanašata na področje športa in kulture, v skladu s katerima se bosta v naslednjem letu pripravila javna razpisa.

Pomembno odločitev so člani Občinskega sveta sprejeli tudi na področju oskrbe s pitno vodo, na podlagi katere se bo z novim letom spremenila cena vode za porabnike na območju Občine Sv. Jurij v Slov. goricah. 31.12. 2012 bo namreč prenehala veljati Uredba o določitvi najvišjih cen komunalnih storitev (Ur. l. RS, št. 66/2012), kar pomeni, da se bodo s tem dnem sprostile cene na področju komunalnih storitev. Nova cena vode je oblikovana v skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS, št. 63/09) in sprejetega Poslovnega načrta oskrbe s pitno vodo na območju Občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah. Člani Občinskega sveta so bili enotni, da je predlagana sprememba upravičena, saj so stare cene vode zaradi zamrznitve cen komunalnih storitev veljale več kot deset let. Nova sprejeta cena vodarine je 0,6753 eur/m3. K ceni vodarine je potrebno prišteti znesek izračunane mesečne omrežnine glede na velikost vodomera, kot je določeno v spodnji tabeli, ob čemer je potrebno upoštevati, da se z uveljavitvijo novih cen uporabnikom preneha obračunavati občinska taksa »priključna moč«.

DIMENZIJA ŠTEVCA Omrežnina na dimenzijo vodomera
         EUR/mesec
DN 13 5,44
DN 20 9,08
DN 25 13,59
DN 32 36,26
DN 50 54,36
DN 80 181,18
DN 100 271,80
DN 150 563,60

Občinski svet je soglasno sprejel Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, nekoliko več nestrinjanja pa je povzročil Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2013, s katerim se je vrednost točke povišala za rast cen življenjskih potrebščin. Občinski svet je ob koncu seje sprejel še potrdilo o usklajenosti Programa oskrbe s pitno vodo za leto 2013 in sklepa, ki se nanašata na projekt Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v Ledineku in Dražen Vrhu, s katerim se sosednja občina Sveta Ana prijavlja na javni razpis.

 

Vreme

Spletna stran Občine Sveti Jurij v Slovenskih Goricah uporablja piškotke zaradi boljšega delovanja in zagotavljanja storitev spletne strani. Več o piškotkih