Javni razpisi     obcinskisvet     obrazci     kijz     vprasaj

panorama-jurij3

22.redna seja Občinskega sveta

Župan Peter Škrlec je sklical 22. redno sejo Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, ki bo v četrtek, 20.03.2014 ob 17. uri.

Več informacij najdete v priponkah. 

PRENOS:
jpgVabilo 1.stran
jpgVabilo 2.stran


pdfGradivo za 22. redno sejo Občinskega sveta
pdfGradivo k točki 7: Elaborat GJS oskrbe s pitno vodo
pdfGradivo k točki 11: Zaključni račun proračuna Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2013 - gradivo
pdfGradivo k točki 11: Zaključni račun proračuna Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2013 - priloge

Zasedanje 22. redne seje Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah je bilo v četrtek, 20.03.2014.

Članica in člani Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah so po uvodni obrazložitvi direktorja Medobčinskega inšpektorata in redarstva Maribor, mag. Franja Švajgerja, sprejeli Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor. Spremembe se nanašajo na predlog občin ustanoviteljic Medobčinskega inšpektorata in redarstva Maribor, in sicer občine Duplek, Ruše in Selnica ob Dravi, da spremenijo količnike redarskega dela in torej zmanjšajo prisotnost redarske službe na območju občine. Mesečna prisotnost redarjev pa se povečuje na območju Mestne občine Maribor. Za območje Občine Sv. Jurij v Slov. goricah tako sprejeta sprememba nima nobenih posledic. V nadaljevanju je bil občinski svet s strani mag. Franja Švajgerja seznanjen še s poročilom o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva Maribor v letu 2013.

Zaradi spremembe Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. list RS, št. 87/12 in 109/12) je bila potrebna sprememba na področju oskrbe s pitno vodo. Po predstavitvi predlaganega besedila odloka s strani direktorja Mariborskega vodovoda d.d., Danila Burnača, je Občinski svet soglasno sprejel predlagan Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah. Na podlagi slednjega pa določil novo ceno vode (slednja ni bila spremenjena od leta 2003), ki bo pričela veljati s 01.04.2014. Na področju cene vode se uvaja novost, in sicer bo postavka vodnega povračila prešla v vodarino, nov strošek bo stroške omrežnine (prejšnja priključnina), iz katere se bo financirala obnova omrežja, po novem pa je v omrežnino vključen tudi strošek vzdrževanja in obnove individualnih priključkov, ki so v lasti uporabnikov, kar predstavlja veliko prednost za uporabnike v primerjavi s prejšnjo ureditvijo.

Novost glede cene vode pa je tudi ta, da so se občine z območja Upravne enote Lenart dogovorile za enotno ceno vode (enotno ceno vodarine in omrežnine).

Občina Sv. Jurij v Slov. goricah je v letu 2013 zaključila izgradnjo omrežja za odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih voda na območju naselja Jurovski Dol, to območje je tudi edino območje aglomeracije, na katerem se mora izvajati gospodarska javna služba odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda. V skladu z določili Zakona o varstvu okolja (Ur. list RS, št. 39/06-uradno prečiščeno besedilo, 49/06-ZMetD, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12) in na njegovi podlagi sprejetimi podzakonskimi predpisi je občinski svet sprejel Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah v drugi obravnavi, ki določa obveznosti izvajalca gospodarske javne službe v zvezi z zagotavljanjem storitev odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda. Odlok pa prav tako določa pravice in obveznosti uporabnikov te javne službe. V odloku so prav tako določena merila in pogoji za varovanje okolja glede izpustov odpadnih voda izven območja naselja Jurovski Dol, torej kjer so stanovanjski objekti priključeni na individualne greznice oz. male individualne čistilne naprave. Za kmetijska gospodarstva odlok določa, da lahko v skladu s soglasjem pristojnih kmetijskih služb (Kmetijsko-svetovalne službe) svoje odpadne vode iz gospodinjstva odvajajo v kmetijske gnojne jame in le-te skupaj z gnojnico uporabljajo za gnojevanje kmetijskih površin. Za ostala gospodinjstva je v odloku določeno, da mora praznjenje in odvoz grezničnega materiala izvajati s strani občine pooblaščena gospodarska služba, in sicer enkrat v obdobju treh let. Občina Sv. Jurij v Slov. goricah bo v nadaljnjem postopku izbrala izvajalca obvezne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v skladu z Odlokom o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah, ki ga je na seji prav tako sprejel Občinski svet.

V skrajšanem postopku je Občinski svet sprejel Odlok o spremembi Odloka o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje rednega vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih prometnih površin v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah in s sprejeto spremembo skrajšal obdobje podelitve koncesije iz petnajstih na pet let.

Občinski svet pa je prav tako sprejel Zaključni račun proračuna Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2013. Prihodki so bili v lanskem letu realizirani v višini 2.010.259 EUR oz. v 77% glede na veljavni proračun. Odhodki so bili realizirani v višini 2.122.033 EUR oz. 77,5 % glede na veljavni proračun. Največji delež realiziranih odhodkov predstavljajo investicijskih odhodki, in sicer v višini 900.111 EUR, kar na občini štejejo kot ugodno, saj pomeni da so bile dejavnosti občine kljub slabi javno finančni situaciji, investicijsko naravnane.

Občinski svet je ob koncu seje sprejel še sklepa o vzpostavitvi in ukinitvi statusa javnega dobra in sklep o poimenovanju sprehajalne poti, ki vodi iz centra Jurovskega Dola do Športnega parka Jurovski Dol po Janezu Baumanu – Hajnču. Po sprejetem sklepu Občinsekga sveta se bo ta pot imenovala  »Hajnčova pot«.

Ob koncu seje je Občinski svet še sprejel Sklep o potrditvi programa Jurjevih dnevov 2014 in se seznanil z vsemi aktivnostmi, ki se bodo odvijale v času od 23.04.2014 do 11.05.2014, s katerimi se bo obeležil 8. občinski praznik Občine Sv. Jurij v Slov. goricah.

Vreme

Spletna stran Občine Sveti Jurij v Slovenskih Goricah uporablja piškotke zaradi boljšega delovanja in zagotavljanja storitev spletne strani. Več o piškotkih