Javni razpisi     obcinskisvet     obrazci     kijz     vprasaj

 • jurovski dol1
 • jurovski dol2
 • jurovski dol3
 • jurovski dol4
 • jurovski dol5
 • jurovski dol6
 • jurovski dol7
 • jurovski dol8

panorama-jurij3

OBVESTILO OBČANOM IN OBČANKAM

Naprošamo vas, da zaradi povečanega števila okužb in razglašene epidemije vzpostavite stik z občinsko upravo preko telefona, elektronske pošte ali navadne pošte, občino pa obiščete le v nujnih primerih.
 
Ob tem vas obveščamo, da v kolikor sumite ali imate potrjeno okužbo na Covid-19 in ne boste imeli možnosti zagotovitve oskrbe s hrano in drugimi nujnimi zadevami (zdravila, zaščitna sredstva…) lahko za pomoč pokličete na tel. št. 041 327 011 (Samo Kristl) ali 051 425 034 (Alen Breznik).
 
Vse občane in občanke tudi prosimo, da še naprej upoštevajo vse preventivne ukrepe h katerim pozivata vlada in NIJZ, saj bomo le tako omejili širjenje okužbe s koronavirusom.

panorama-slika

zelenijurij

Letošnje leto nas je prikrajšalo za številne dogodke, druženja in stiske rok…, tudi na lokalni ravni.
Zato vas z veseljem vabimo k ogledu Zelenega Jurija – promocijskega posnetka, ki vam bo našo pokrajino in tradicijo približal z nekoliko drugačne perspektive.
Zahvala gre vsem, ki ste pri nastajanju posnetka kakorkoli sodelovali, še posebej avtorju posnetka, Toniju Konradu, avtorju glasbe, Egonu Hermanu (MI2) in avtorju priredbe, Žanu Serčiču.

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV RAZNIH DRUŠTEV V OBČINI SV. JURIJ V SLOV. GORICAH ZA LETO 2020

Občina Sv. Jurij v Slov. goricah na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov raznih društev v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah (Medobčinski uradni vestnik, št. 28/11, 13/14), Odloka o rebalansu proračuna Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2020 (Medobčinski uradni vestnik, št. 9/20) in 7. člena Statuta Sv. Jurij v Slov. goricah (Medobčinski uradni vestnik, št. 26/18 – uradno prečiščeno besedilo) objavlja

JAVNI RAZPIS
ZA SOFINANCIRANJE  PROGRAMOV IN PROJEKTOV
RAZNIH DRUŠTEV V OBČINI SV. JURIJ V SLOV. GORICAH
ZA LETO 2020

 

1. Ime, naziv in sedež naročnika javnega razpisa

Občina Sv. Jurij v Slov. goricah, Jurovski Dol 70/b, 2223 Jurovski Dol.

2. Predmet razpisa

Predmet razpisa je sofinanciranje dejavnosti registriranih društev, ki jih pravilniki o sofinanciranju programov in projektov iz proračuna Občine Sv. Jurij v Slov. goricah ne določajo in imajo sedež v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah ter izvajajo dejavnost na območju Občine Sv. Jurij v Slov. goricah oz. ne glede na sedež, če je program dela zastavljen tako, da aktivno vključuje občane Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, deluje v javnem interesu in s svojim delovanjem dokaže vsebinsko učinkovitost in koristnost občini.

Na podlagi tega razpisa se ne sofinancira delovanje društev in organizacij, ki jih občina sofinancira po zakonu.

3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci, njihovi programi in projekti

Izvajalci programov in projektov morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • da imajo sedež v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah in izvajajo dejavnost na območju občine oz. ne glede sedež, če je program zastavljen tako, da vključuje občane Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, deluje v javnem interesu in s svojim delovanjem dokaže vsebinsko učinkovitost in koristnost občini,
 • vsaj 2/3 članstva društva občanov Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, v kolikor ne dosegajo kvote 2/3, so upravičeni do 50% deleža glede na kriterije in merila vrednotenja programov,
 • so registrirani za opravljanje programov na področju ustrezne dejavnosti društev oz. ki s svojim dosedanjim delom izkazujejo pričakovano kakovost na tem področju,
 • imajo zagotovljene možnosti (materialne, kadrovske, organizacijske) za uresničitev načrtovanih aktivnosti,
 • imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot to določa Zakon o društvih,
 • občinski upravi vsako leto redno dostavljajo poročila o realizaciji programov, poslovno poročilo za preteklo leto, poročila o doseženih uspehih na občinskih, regionalnih in državnih prireditvah, če se jih udeležijo ter načrt aktivnosti za prihodnje leto,
 • dostavijo osnutek projekta, ki zagotavlja ustrezno kakovost in izkazuje doseganje ciljev iz pravilnika.

4. Merila za dodelitev sredstev

Pri dodelitvi sredstev se upoštevajo naslednja merila in kriteriji:

 • število članov,
 • praznovanje okroglih obletnic,
 • datum ustanovitve,
 • prireditve lokalnega značaja,
 • sodelovanje z ostalimi društvi in organizacijami v občini,
 • organizacija predavanj,
 • projekti društva.

Merilo redni stroški društva se upošteva samo za društva registrirana na območju Občine Sv. Jurij v Slov. goricah.

5. Okvirna vrednost razpisa

V proračunu Občine Sv. Jurij v Slov. goricah je na proračunski postavki 401108 Javni razpis: sofinanciranje programov raznih društev, zagotovljeno v višini do 6.000,00 EUR proračunskih sredstev, pri čemer se bodo proračunska sredstva v skladu z veljavnim Pravilnikom o sofinanciranju programov in projektov raznih društev v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah (Medobčinski uradni vestnik, št. 28/11, 13/14), razdelila v naslednjih deležih:

 • 60% proračunskih sredstev oz. 3.600,00 EUR za društva, ki imajo sedež v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah;
 • 20% proračunskih sredstev oz. 1.200,00 EUR za društva, ki imajo sedež na območju Upravne enote Lenart in
 • 10% proračunskih sredstev oz. 600,00 EUR za društva, ki imajo sedež izven območja UE Lenart.

 6. Določitev obdobja za porabo sredstev

Proračunska sredstva morajo biti porabljena v letu 2020 oz. najkasneje do 31.01.2021.

7. Razpisni rok

Prijavljen predlog na razpis mora biti izdelan izključno na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Predlog mora vsebovati zahtevane priloge oz. dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu.

Predlogi prijavljeni na razpis morajo biti predloženi najkasneje do petka, 19.06.2020. Za pravočasno prispele se bodo šteli predlogi, ki bodo oddani na sedež naročnika: Občina Sv. Jurij v Slov. goricah, Jurovski Dol 70/b, 2223 JUROVSKI DOL, do 19.06.2020 oziroma predlogi, ki bodo oddani priporočeno po pošti, najpozneje 19.06.2020.

Predlogi, ki bodo prispeli po roku se ne bodo odpirali in bodo vrnjeni naslovniku. Oddaja predloga pomeni, da se predlagatelj strinja s pogoji in merili razpisa.

8. Način dostave predlogov

Predlog je treba oddati v zaprti kuverti na naslov: Občina Sv. Jurij v Slov. goricah, Jurovski Dol 70/b, 2223 Jurovski Dol, s pripisom: »Ne odpiraj – RAZNA DRUŠTVA 2020«.

9. Oseba za dajanje informacij

Oseba za dajanje informacij v zvezi z javnim razpisom je Jasna Senekovič, tel. št. 02/729 52 53, elektronska pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate..

10. Razpisna dokumentacija

Razpisno dokumentacijo je mogoče dobiti na spletni strani www.obcinajurij.si in v prostorih Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, Jurovski Dol 70/b, 2223 Jurovski Dol, vsak delovni dan v času uradnih ur.

11. Rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu razpisa

Predlagatelji bodo o upravičenosti do sofinanciranja programov predvidoma obveščeni v petnajstih dneh po zaključeni obravnavi predlogov tričlanske komisije, ki jo je imenoval župan.

Komisija na podlagi meril in glede na razpoložljivo višino proračunskih sredstev pripravi predlog sofinanciranja posameznih prijavljenih programov in projektov. Predlog pregleda in izda ustrezno odločbo pristojni organ občinske uprave. Financiranje na razpisu izbranih programov in projektov se izvede na podlagi sklenjene pogodbe o sofinanciranju posameznega programa oz. projekta, v kateri se opredeli višina sredstev, obseg in realizacija programov in nalog ter način nadzora nad porabo sredstev.

Jurovski Dol, 30.04.2020
Zadeva: 033-1/2020-2

                                                                              Občina Sv. Jurij v Slov. goricah
                                                                                             Peter Škrlec
                                                                                                   Župan

 


docx
Razpisna dokumentacija - razna društva 2020.docx
pdfRazpisna dokumentacija - razna društva 2020.pdf

thumb Telovadnica na prostem2

esrr

thumb ozivitev trskega jedra

Vreme

brosura sv jurij
logo rasg
 
knjiznica
PIS
 
uradni list
zdobcin
piso
muv
mk-razpisi
prp

Spletna stran Občine Sveti Jurij v Slovenskih Goricah uporablja piškotke zaradi boljšega delovanja in zagotavljanja storitev spletne strani. Več o piškotkih